Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUTLU OLSUN!

12.09.2022

MÜZED BASIN AÇIKLAMASI:

YENİ DERS YILI SANAT, MÜZİK EĞİTİMİ YÖNÜNDEN YETERSİZLİKLERLE BAŞLIYOR

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarımız yeni ders yılına bugün başladı. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı sevgili öğrencilerimize, sevgili öğretmenlerimize ve tüm ulusumuza kutlu olsun.

Göreve yeni atanmış olan genç öğretmenlerimizi de kutlar, mesleğinde üstün başarılar dileriz.

Yeni eğitim öğretim yılı hem umutlarla hem de sorunlarla, sanat, müzik eğitimi yönünden yetersizliklerle başlıyor.

22.480 resmî ilkokulda okuyan 5.122.012 öğrencimiz ve 29.099 resmî anaokulundaki 1.527.0 51 çocuğumuz ne yazık ki yeni ders yılına müzik eğitimcisinden yoksun olarak başlamıştır. Çünkü mevzuata göre ilkokullar için ve anaokulları için müzik öğretmeni norm kadrosu düşünülmemiştir.

Oysa yapılan bilimsel araştırmalar sanatsal yeteneğin büyük ölçüde anaokulunda ve ilkokulda biçimlendiğini, çocuklarımızın müziğe ve sanatın başka dallarına en çok bu çağlarda yönlendirildiğini ortaya koymaktadır. Geçmişte köy enstitülerinin ve ilköğretmen okullarının her sınıfında haftada ikişer saat müzik ve resim dersleri verilmesine karşın bugünkü eğitim fakültelerimizin temeleğitim bölümleri sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği ana bilim dallarında bu dersler toplam sekiz yarıyılın yanız bir yarıyılında verilmektedir. Üniversite yaşamı boyunca müzik ve resim derslerinin alındığı tek yarıyıl, ne yazık ki bu derslerin gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırabilmekten çok uzaktır.

2012 yılı öncesinde MÜZED’in girişimleriyle, kamuoyunun haklı talebiyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında müzik dersleri müzik dal öğretmenleri tarafından okutulmaya başlanmıştı. Ancak 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyuna 4+4+4 kanunu olarak duyurulan 6287 sayılı kanun uyarında ilkokulların eğitim süresi 4 yıla düşürüldü. Bu sürecin devamında 26.07.2014 tarihli 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43 maddesi 3. fıkrasında yapılan değişiklikle ilkokullarda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Yabancı Dil dersleri dışındaki tüm derslerin sınıf öğretmeni tarafından verilmesi kabul edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün (dernek olarak dilekçe ile kendilerine başvurumuz sonucunda derneğimize yazılı olarak verdiği bilgiye göre) 25.07.2022 günü itibarıyla resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında toplam 16.211 müzik öğretmeni görev yapmaktadır. Bu sayının 9433’ü ilköğretimde; 6778’i ortaöğretimdedir. Halk Eğitimi merkezlerinde ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenlerinin sayısı ve bugün okullarımızda ihtiyaç duyulan müzik öğretmeni sayısı derneğimize verilen yanıtta yer alamamıştır.

MEB Örgün Eğitim istatistiklerine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında ortaokullarımızın ve liselerimizin herbirine birer müzik öğretmeni dahi düşmemektetir. Ortaokullar yönünden ortalama 1,77 okula ve 525 öğrenciye bir müzik öğretmeni; liselerimizde ise ortalama olarak 1,36 okula ve 651 öğrenciye bir müzik öğretmeni düşmektedir. 

Okullarımızda hâlen görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin sayısal yetersizliğine rağmen 2022 yılı Eylül ayı başında ataması yapılan 19.969 sözleşmeli öğretmenin sadece 112’si müzik dalındadır. Müzik öğretmenliği yönünden bu atama sayısı, son yılların en düşük atamasıdır. 2022 yılında atanan müzik öğretmeni sayısı, 2021 atamasının %13,86’sı; 2020 atamasının %16,12’si; 2019 atamasının %14,40’ı oranındadır. Müzik eğitimcisi ataması yönünden ne yazık ki eski bakanlardan Sayın Hüseyin Çelik döneminin 2003, 2004 yıllarına geri dönülmüştür.

            1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunumuz eğitim programlarının, uygulamalarının, aşağıdaki Temel Amaçlara uygun olarak düzenlenmesini hükme bağlamıştır:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini (…) 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak”.

Türk Millî Eğitiminin bu temel amaçları, sanat derslerinin de diğer derslerle birlikte dengeli olarak verilmesini, çocuğun gencin, sanatsal gelişiminin önünün açılmasını, eğitim sistemi içinde olanaklar sağlanmasını öngörür.

Ulu Önderimiz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de önemle vurguladığı gibi “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken verimli, başarılı, amaçlara uygun bir ders yılının gerçekleşebilmesi için meslek topluluğumuz adına Millî Eğitim Bakanlığımızdan başlıca istemlerimiz şunlardır:

• 2022 yılı tamamlanmadan ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni bir öğretmen ataması planlanmalı, müzik dersi öğretmen ataması (en azından) önceki yıllardan geride kalmayacak biçimde dengelenmelidir.

• Öğrencilerimizin sanatsal gelişimi yönünden okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları içinde müzik dersi de yer almalıdır.

• Bütün eğitim kademelerinde müzik dersleri zorunlu ortak dersler içinde haftada iki saat olarak düzenlenmelidir.

• Bütün eğitim kademelerinde her okula en az bir müzik öğretmeni olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik öğretmeni ataması yapılmalıdır. Müzik dal öğretmeni ilkokulun müzik derslerine sınıf öğretmeniyle birlikte; anaokulunun müzik derslerine de anaokulu öğretmeniyle birlikte girmelidir.

• Okullar müzik odalarıyla, çok amaçlı salonlarla, müzik araç ve gereçleriyle  donatılmalıdır.

• Öğretim programları, demokratik yöntemlerle deneyimli müzik öğretmenlerinin, program, alan uzmanlarının ve alanda görev yapan derneğimizin katılımlarıyla çağın ve ülkemizin gereksinmesine uygun olarak güncellenmelidir. Müzik eğitiminde ulusal birlikteliğin sağlanması için yeniden nitelikli ders kitapları yazdırılmalıdır.

• Bakanlık örgütü içinde müzik, resim ve diğer sanat derslerinin, etkinliklerin, yarışmaların program, eğitimci, yönetici, araç gereç yönünden eşgüdümünü ve gelişimini sağlayacak MEB Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü ivedilikle kurulmalıdır.

Sayın Bakanlığımızın, ilgililerin, kamuoyunun dikkatine saygı ile sunar, bütün yurdumuz için verimli, başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Merkez Yönetim Kurulu adına

(Genel Başkan)

MÜZED BASIN AÇIKLAMASI: “3600 EK GÖSTERGE İÇİN 1’İNCİ DERECEYE ULAŞMIŞ OLMAK YETERLİ SAYILMALIDIR”

25.12.2021

BASINIMIZIN, KAMUOYUNUN, HÜKÜMETİMİZİN, MİLLETVEKİLLERİMİZİN, SENDİKALARIMIZIN DİKKATİNE

3600 EK GÖSTERGE İÇİN 1’İNCİ DERECEYE ULAŞMIŞ OLMAK

YETERLİ SAYILMALIDIR.

            Müzik Eğitimcileri Derneği olarak kamu çalışanlarının ve emeklilerinin mali durumlarının bir nebze de olsa iyileştirilmesine katkıda bulunması açısından yıllardır üzerinde konuşulan  3600 ek gösterge çalışmalarının nihayet ülkemizin gündemine gelmesini olumlu, gerekli buluyor ve bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. Yasa taslağının oluşumunda ve görüşmelerde elbette kamu çalışanlarımızın, sendikalarımızın istemlerinin dikkate alınarak kapsamın genişletilmesini bekliyoruz.

            Yasa çalışmalarının sonuçlandırıldığında mağduriyetler yaratmaması için bir konuya dikkat çakmak istiyoruz:

            Ağustos ayı sonunda 3600 ek göstergeye ilişkin basına yansıyan ilk taslak yasa metninde 657 sayılı Kanuna tabi olan öğretmenlerin, hemşirelerin, emniyet mensuplarının ve din hizmetleri sınıfında görev yapan personelin 1’inci derecedeki ek göstergelerinin 3600’e ulaştırılmasının hedeflendiği vurgulanmıştı. Ancak taslak metnin devamında bu mesleklerde görev yapan personelin aynı zamanda “en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olması gerektiği” belirtilmişti.

            9 Ekim günü Gazeteci Sayın Faruk Erdem tarafından Sabah Gazetesi internet sitesinde yapılan bir haberde “(…)daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.” bilgileri yer aldı.

            3600 ek gösterge kapsamında düşünülen kamu personelinin ve emeklilerinin öğrenim durumuyla ilgili belirsizliğin devam ettiği izlenimi doğmuştur.

            Kamu çalışanlarının en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olması gerekliliği itiraz edilmeyecek bir konudur ve çağa uygun bir gerekliliktir.

Ancak bugün sayıları artık azalmış olsa da öğretmen yetiştiren yüksek okulların henüz üniversiteye dahil edilmediği dönemde mezun olmuş (tamamına yakını emekli konumda olan) bir grup öğretmenimiz, kamu çalışanımız bulunmaktadır. 3 yıllık ve 2 yıllık Eğitim Enstitülerinden, yüksek okullardan mezun olan  bu öğretmenlerimizin, kamu çalışanlarımızın önemlice bir bölümü Açık Öğretim Fakültesinde lisans tamamlama programlarını bitirmiştir. Ancak uygulamalı dallarda özellikle Müzik Öğretmenliği alanında üniversitelerin ilgili bölümlerinde açılan lisans tamamlama  programlarının oldukça sembolik düzeyde kalması ve açık öğretimde de bu alanda lisans tamamlama programı açılmaması nedeniyle bu öğretmenlerimizin 4‘üncü yılı tamamlamaları mümkün olamamıştır. Ancak 3 ve 2 yıllık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenlerimiz  1. Derecenin 4. Kademesine de ulaşmışlardır. Lisans tamamlama olanağı bulamayan öğretmenlerimiz, kamu çalışanlarımız bugüne dek lisans mezunlarıyla hiçbir ayrım yapılmadan kamuda  görev almış, pek çok alanda yöneticilik yapmış, ordumuzun gereksinim duyduğu dönemlerde yedek subay olarak görev yapmışlardır.

            Bilindiği gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.) maddesinin “Ortak Hükümler” bölümündeki derece ve kademe cetvelinde 2, 3, 4, 5 ve 6 yıllık yüksek okul mezunlarının  1’inci derecenin son kademesine kadar yükselebileceği hükme bağlanmıştır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 1’inci derecenin son kademesine kadar yükselme hakkı tanıdığı; bugüne değin kamuda hiçbir ayrım yapılmadan yöneticilik görevlerine atanabilmiş olan bir kamu çalışanını veya emeklisini lisans tamamlama olanağı bulamayıp 4 yıllık yüksek okul mezunu olamadığı gerekçesiyle 3600 ek gösterge kapsamının dışında tutmak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı düşeceği gibi kamu vicdanını da yaralayacaktır. 3600 EK GÖSTERGE İÇİN 1’İNCİ DERECEYE ULAŞMIŞ OLMAK YETERLİ SAYILMALIDIR.

            Müzik Eğitimcileri Derneği olarak üye topluluğumuzun haklı istemlerini içeren  bu önemli ayrıntıyı, konuyla ilgili görüşmeler yapan Konfederasyon yöneticilerimizin, Hükümetimizin, Parlamentomuzun da değerlendireceğine ve yasa çalışmaları içinde olası bir hatayı ortaya çıkmadan düzelteceğine inanıyor, konuyu önemle dikkatlerine sunuyoruz.

            Saygılarımızla.

Refik SAYDAM Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)Genel Başkanı

2021 YILI “1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ”NÜN ÇAĞRISI: OKULLARIMIZDA MÜZİK, GÜZEL SANATLAR DERSLERİ AÇISINDAN FIRSAT VE OLANAK EŞİTLİĞİ

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Basın Açıklamasıdır:

1 KASIM 2021

2021 YILI “1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ”NÜN ÇAĞRISI:

OKULLARIMIZDA MÜZİK, GÜZEL SANATLAR DERSLERİ AÇISINDAN FIRSAT VE OLANAK EŞİTLİĞİ

Başkomutan, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Büyük Zafer’le tamamlanmasının  ve Cumhuriyetimizin ilanının ardından, Ankara’da ülkemizin gereksinim duyduğu müzik eğitimcisini, sanatçıyı yetiştirmek amacıyla değerli müzik insanımız Osman Zeki Üngör yönetiminde 1 Kasım 1924 günü Musıkî Muallim Mektebi, açıldı. 

Müzik eğitimcilerinin ve sanatçılarının meslek kuruluşu olan Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Merkez Yönetim Kurulu 20 Ekim 2018 tarihli toplantısında dernek Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan’ın önerisiyle ve oybirliğiyle kararla Musıkî Muallim Mektebinin kuruluş günü olan 1 KASIM, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ olarak kabul edildi.

Biz müzik eğitimcileri ve sanatçıları, 2018 yılından bu yana 1 KASIM’ı “MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ” olarak kutluyoruz.

Bu vesileyle müzik eğitimcileri topluluğumuzla birlikte Millî Eğitim Bakanlığımıza, Yüksek Öğretim Kuruluna, ilgili kurum ve kuruluşlara, müzik eğitimi açısından ivedi gereksinim duyduğumuz konuları ana başlıklarıyla iletmeyi bir görev biliyoruz.

2021 yılının bir Kasım’ında müzik eğitimcileri topluluğu olarak gündemimizde yer alan en temel istemler şunlardır:

Başta ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere tüm eğitim kademelerinde öğrencilere müzik, güzel sanatlar dersleri açısından fırsat ve olanak eşitliği yaratılmalıdır. 2021 Aralık ayı başında toplanacak olan 20. Millî Eğitim Şûrasında “Eğitimde fırsat eşitliği” teması içine tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler için müzik, güzel sanatlar dersleri açısından da eğitimde fırsat ve olanak eşitliği de dahil edilmelidir.

Müzik, resim, beden eğitimi dersleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun* amaç maddelerine uygun olarak tüm öğretim kademelerinin programları içinde ve ortak dersler arasında diğer derslerle birlikte dengeli biçimde yer almalıdır.

Her okula en az bir kadro olmak üzere öğrenci sayısına göre yeterli sayıda müzik öğretmeni yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar adım adım yaratılmalıdır.

•İlköğretim, ortaöğretim, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının programları; müzik eğitimcilerinin, akademisyenlerin, uzmanların ve alandaki meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneğinin katılımlarıyla çağın ve ülkenin koşullarına uygun olarak güncellenmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı içinde Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmalıdır.

Sayın Bakanlığımızın, ilgili kurum ve kuruluşların bu çağrımıza duyarsız kalmayacağına inanıyoruz. 20. Millî Eğitim Şûrasında müzik eğitimi alanına ilişkin görüşlerimizi, projelerimizi sunabilmek için şûranın katılımcıları arasında yer almak istiyoruz.

Sevgili müzik öğretmenlerimizin, sanatçılarımızın, sanat ve eğitim kurumlarımızın; müzik eğitimi, güzel sanatlar, konservatuvar ve bando okulları öğrencilerimizin 1 Kasım Müzik Öğretmenliği Günü kutlu olsun!

Ülkemizin ve ulusumuzun geleceği müzikle, sanatla, bilimle aydınlık olsun!

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) GENEL MERKEZİ

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

*1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

“1. Türk Milletinin bütün fertlerini (…) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. “

MÜZED’İN GİRİŞİM VE ÖNCÜLÜĞÜNDE 2017 YILINDA DÜZENLENMİŞ OLAN 3.ULUSLARARASI İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI, “KKTC ve KIBRIS’IN DOĞASI” KONULU ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMASI KONULARINDA KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

21.06.2021

Müzik Eğitimcileri Derneğimiz MÜZED’in girişim ve öncülüğünde, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve üniversitelerle birlikte ilki 2014’te İstanbul’da; ikincisi 2016’da Bolu’da gerçekleştirilen Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansının üçüncüsü 17-19 Temmuz 2017 tarihlerinde KKTC’nin Gazimağusa Kentinde yapılmıştı. 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı  Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Doğu Akdeniz Üniversitesi  (DAÜ) ve TÜRKSOY işbirliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğiyle KKTC Cumhurbaşkanlığının, Gazimağusa Belediye Başkanlığının desteğiyle  Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilmişti

Konferans Eş Başkanlıklarını MÜZED Uluslararası İlişkiler Sekreteri  Prof. Dr. Uğur Alpagut ve DAÜ’den Prof. Memduh Özdemir’in yaptığı; ISME Dünya Müzik Eğitimcileri Birliği bağlantılı olan uluslararası katılımla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde bugüne değin müzik eğitimi alanında gerçekleştirilen en kapsamlı etkinlik olduğunu düşündüğümüz bu konferans içinde çok önemli müzik, sanat, eğitim, kültür etkinlikleri yapılmıştı.

Çalıştaylar, paneller, konserler, bilimsel oturumlar ve konferansa özgü olan İpek Yolu Orkestrası konserlerinin yanında ayrıca oluşum fikriyle birlikte tasarımını MÜZED adına Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Prof. Dr. Uğur Alpagut’un,  planlamasını ve organizasyonel yürütücülüğünü ise MÜZED Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Durak’ın yaptığı “KKTC ve Kıbrıs’ın Doğası” Konulu Çocuk Şarkıları Yarışması ve yarışma sonucu ortaya çıkan ödüllü şarkılar;  Konferans Yürütme Kurulu üyelerinden Sayın Erkan Dağlı’nın yönetimindeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından verilen konserde izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Daha sonra konferansa sponsor olan o dönemdeki MÜZED Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Süleyman Tarman’ın yönettiği Müzik Eğitimi Yayınları tarafından basılmış olan yarışma kitabının editörlüğünü de MÜZED Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Durak yapmıştı.

Konferansın diğer çok önemli bir adımı ise KKTC Müzik Eğitimi Birliğinin kurulması yönünde atılmıştı. Buna göre; KKTC’de her düzeydeki eğitim öğretim kurumunda görev yapmakta olan müzik eğitimcilerinin birliğinin oluşturulması amacıyla MÜZED ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında 19.07.2017 günü  işbirliği, destek ve dayanışmayı içeren çok önemli bir protokol imzalanmıştı.

Müzik Eğitimcileri Derneğimizin 2018 yılında düzenleyici kuruluş olarak görev aldığı 33. ISME Bakü Dünya Müzik Konferansında ve yine MÜZED’in girişimiyle 2019’da İstanbul’da Kadir Has Üniversitesinde düzenlenen ISME Legacy Konferansında derneğimiz yukarıda belirtilen protokoldeki görevlerini yerine getirerek KKTC müzik eğitimcilerini ve sanatını dünya müzik eğitimcileriyle, sanatıyla buluşturmuştur.

Bütün bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgi Müzik Eğitimcileri Derneğinin, Doğu Akdeniz Üniversitesinin, o günlerde KKTC’de ve Türkiye’de  basında çıkan ve şu an ulaşabildiğimiz  bir bölümünün bağlantıları, tarihleri aşağıda verilmiş olan konferans haberlerinde yer almaktadır:

https://www.emu.edu.tr/tr/haberler/haberler/dau-sem-ada-isigi-cocuk-korosu-3-uluslararasi-ipekyolu-muzik-konferansi-cocuk-sarkilari-beste-yarismasinda-sahne-alacak/1206/pid/2206

https://pr.emu.edu.tr/Documents/Bulten/2017/14Temmuz2017.pdf

https://www.gundemkibris.com/daude-uluslararasi-3-ipek-yolu-muzik-konferansi-basladi-217756h.htm

https://www.gundemkibris.com/mansetler/3-ipek-yolu-konferansi-daude-h217366.html

https://www.gundemkibris.com/daude-uluslararasi-3-ipek-yolu-muzik-konferansi-sona-erdi-218237h.htm

http://www.kibrispostasi.com/daude-uluslararasi-3-ipek-yolu-muzik-konferansi-yapiliyor-13

http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=253946

https://www.sanattanyansimalar.com/ipekyolu-sonuc-bildirgesi-nde-neler-var/3077/

“Müziğin İpek Yolunda Protokol”, Aydınlık Gazetesi, 29.07.2017, s.14

                Konferansın düzenlendiği tarihte Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine bağlı olan yarışmada finale kalan yapıtları seslendiren “DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu”nun Şefi ve bu görevi nedeniyle Konferans Yürütme Kurulu üyesi olarak görev almış olan müzik eğitimcisi Sayın Erkan Dağlı’nın son günlerde sosyal medyada ve KKTC BRT-1 Televizyon kanalında yayımlanan ve aşağıda örneklediğimiz bazı açıklamaları nedeniyle dört yıl önce ayrıntılı olarak basında ve internet sitelerinde yer alan bu konuların bugün yeniden anımsatılması zorunluluğu doğmuştur.

                Konferansımızın özenle planladığı “KKTC ve Kıbrıs’ın Doğası” Konulu Çocuk Şarkıları yarışmasının yine konferans sırasında  Sayın Erkan Dağlı’nın yönetiminde DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından  seslendirilmiş olan CD’sinin, bugünlerde çeşitli kurumlarda üst düzeyde tanıtımının yapıldığını 30 Haziran 2021 bir  tanıtım kokteyli ile Sayın Erkan Dağlı’nın ve KPKD’nin yeni bir projesi gibi KKTC’de lanse edileceğini; söz konusu kokteylin davetiyesinde de bu yönde açıklamalar olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

                Öncelikle şunu belirtmek isteriz: Müzik Eğitimcileri Derneğinin girişim ve öncülüğünde, MÜZED- Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve TÜRKSOY işbirliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğiyle KKTC Cumhurbaşkanlığının, Gazimağusa Belediye Başkanlığının desteğiyle  2017 yılında düzenlenmiş olan 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı içinde gerçekleştirilen “KKTC ve Kıbrıs’ın Doğası” Konulu Çocuk Şarkıları Yarışmasıyla değerli bestecilerimiz tarafından yaratılan, yarışma içinde seslendirilen ve sonradan kitaplaştırılan bu çok anlamlı şarkılar Düzenleme Kurulumuzun KKTC’de yaşayan tüm çocuklarımıza, halkımıza bir armağanıdır. Bu anlamda Sayın Erkan Dağlı yönetimindeki DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından bu yapıtların emek ve özveriyle hazırlanarak yarışmaya yetiştirilmesi; yarışma içindeki başarılı dinleti nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine, Sayın Erkan Dağlı’ya, sevgili koro üyelerimize, ve tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Yine (Yarışma Şartnamesi gereği bu yapıtların basılması, CD ve DVD olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması vb. tüm telif hakları Konferans Düzenleme Kurulunda olmasına karşın) derneğimiz her ne gerekçeyle olursa olsun bu yapıtların çocuklarımız tarafından seslendirilmesinden, okullara dağıtılmasından, KKTC çocuk şarkıları dağarcığı içinde yer almasından büyük mutluluk duymaktadır. Ayrıca KKTC’de görev yapan müzik ve koro eğitimcilerimizin dernek içinde örgütlenmelerinden, yeni projeler geliştirmelerinden de aynı şekilde mutluluk duyarız.

                Ancak Sayın Erkan Dağlı son günlerde “Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği” adına derneğin bazı yöneticileriyle birlikte KKTC’deki Bakanlarla, çeşitli kurum ve kuruluş yetkilileriyle yaptıkları görüşmeleri haberleştirmiş olduğu sosyal medya paylaşımlarında; 3. Uluslararası İpekyolu Konferansını ve “KKTC ve Kıbrıs’ın Doğası” Konulu Çocuk Şarkıları Yarışmasını gerçekleştiren kuruluşlardan, MÜZED’den, yarışmayı her boyutuyla tasarlayan, uygulayan, sonuçlandıran, kitabı hazırlayan arkadaşlarımızdan hiç bahsetmeksizin yarışmanın ve bu yarışma sonucu basılan kitabın “kendilerinin projesi, kendilerinin kitabı” olduğu izlenimini uyandıracak ifadeler kullanmaktadır:

Sayın Erkan Dağlı’nın Facebook Sayfasından Sayın Şifa Çolakoğlu tarafından 01.06.2021 günü yapılan paylaşımda “Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği olarak pandemi dönemini Ada Işığı Çocuk Korosu ve Otello Çoksesli̇ Korosu olarak iki albüm ve iki nota kitabını üreterek geçirdik(…).” (https://www.facebook.com/photo?fbid=3960862780701106&set=pcb.3960882147365836 ) denilmektedir. Bu iki kitaptan biri, 2017 yılında Konferans Düzenleme Kurulunca hazırlanmış ve sponsor arkadaşımız tarafından yayımlanmış olan “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları” kitabı olduğu anlaşılmaktadır.

“ 09.06.2021 günü saat 14:21’de  “KPKD Otello Çok Sesli Korosu” sayfasından yapılan paylaşımda

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği olarak resmi ziyaretlerimiz kapsamında; Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret edip, Otello’nun Rüyası ve Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları adlı albümlerimizi takdim ettik. Projelerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimizin sunulduğu ziyarette; Sayın Rektör Hocanın da hediyelerini takdim ettikten sonra, projelerimiz hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşmeye KPKD Başkanı Şifa Çolakoğlu ve koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Erozan Uluçay katıldı.” (https://www.facebook.com/otellokorosu/photos/pcb.2973000199600953/2972999999600973/) denilmektedir.

Sayın Erkan Dağlı’nın Facebook Sayfasından 18.06.2021 günü saat 12:31’de yapılan paylaşımda: “Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn.Olgun Amcaoğlu’na,KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sn.Fikri Ataoğlu’na ziyarette bulunup Ada Işığı Çocuk Korosu ,Otello Çok Sesli Korolarımızın albüm ve nota kitaplarını takdim edip,teşekkürlerimizi sunduk…” (https://www.facebook.com/photo?fbid=4006898159430901&set=a.130636770390412) denilmektedir.

Yine Sayın Erkan Dağlı’nın Facebook Sayfasından 04.06.2021 günü saat 10:22’de yapılan “KIBRIS POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ BAŞKAN İSMAİL ARTER’İ ZİYARET EDEREK ALBÜM CD’SİNİ VE NOTA KİTAPLARINI TAKDİM ETTİ” başlıklı paylaşımda “Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Başkanı Şifa Çolakoğlu ile Derneğin Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Erozan Uluçay, Gazimağusa Belediye Başkanı Ismail Arter’i ziyaret ederek Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları ve Çok Sesli Kıbrıs Halk Türküleri’nin olduğu 2 farklı albüm CD’sini ve nota kitaplarını takdim etti ve Başkan Arter’i tanıtım gecesine davet etti. 30 Haziran’da saat 20:00’da DAÜ Beach Club’da gerçekleştirecekleri Tanıtım Gecesi’nde Ada Işığı Çocuk Korosu’nun Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları ve Otello Çok Sesli Korosu’nun Otello’nun Rüyası isimli Çok Sesli Kıbrıs Halk Türküleri’ni içeren 2 farklı Albüm CD’sinin ve nota kitaplarının tanıtımı yapılacak.

(…) Başkan İsmail Arter, Derneğin Ada Işığı Çocuk Korosu ve Otello Çok Sesli Korosu ile birlikte çıkardıkları CD ve kitaplarla yıllar süren çalışmalarını kalıcılaştırdığını, pandemiden dolayı kültür sanat çalışmalarının kesintiye uğradığı dönemde bu çalışmaların kendisini mutlu ettiğini, Belediyenin gereken katkıyı yapacağını söyledi(…). Dernek Başkanı Şifa Çolakoğlu ise, pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen Ada Işığı Çocuk Korosu ve Otello Çok Sesli Korosu’nun şarkılarının yer aldığı CD ve nota kitaplarını hazırladıklarını, kültür sanata tek bir damla katkı bile yapabilmekten mutlu olduklarını söyledi. (…)” (https://www.facebook.com/GazimagusaBelediyesi/photos/a.206996292844140/1661618304048591/) denilmektedir.

Sayın Erkan Dağlı, KKTC BRT-1 Televizyon kanalında konuk olduğu ve aşağıda bağlantısı verilen bir yayımda, “KKTC ve Kıbrıs’ın Doğası” Konulu Çocuk Şarkıları Yarışmasıyla yaratılan şarkıları kastederek “Bu proje, 3. İpekyolu Müzik Konferansının Kıbrıs Konulu Şarkı Yarışmasının Projesi” ifadesini kullanmıştır. “Hazırladıkları albümün şu anda KKTC’da adlarını verdiği dijital müzik mağazalarında, kırtasiyecilerde, kitabevlerinde satılmakta olduğunu” belirten Dağlı, konferansın, yarışmanın ve yapıtların yer aldığı kitabın (Kitabı sponsor olarak basan Müzik Eğitimi Yayınları dışında) hangi kuruluşlar ve kişiler tarafından düzenlendiğine, tasarlandığına, gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi vermeye gerek duymamıştır. (https://fb.watch/6fnEGkGojD/).

Sonuç olarak yukarıdaki paylaşımlardan da görüleceği gibi Konferansımızın özenle oluşturduğu yarışmaya dair ürünlerin, KKTC’li eğitimcilere ve çocuklarımıza ulaştırılması, memnuniyet duyacağımız bir atılım olmasına rağmen, gerek sosyal medyada gerekse hazırlanan davetiyelerde konunun dayandığı konferansa, kökenine dair ve projenin sahibi konusunda kurumsal anlamda en ufak bir atıfta bulunulmamıştır.  Etik bakımdan ve verilen emeklerin doğru biçimde yansıtılmaması bakımından KKTC’li kurumlara ve ilgililere projenin yanlış bir görünümde sunulduğu anlaşılmaktadır.

Yarışmanın yalnızca korosunu hazırlama, yönetme sorumluluğunu almış olan Sayın Erkan Dağlı’nın konferans ve yarışmayla hiçbir ilgisi bulunmayan Kıbrıs Polifonik Korolar Derneğini sanki projenin tümden sahibi gibi göstermesi, MÜZED’e konu hakkında en ufak bir bilginin verilmemesi ve usulen de olsa CD Basımı konusunda tarafımıza gereken bilginin verilmemiş olması ve böylesine büyük bir projenin tüm boyutlarıyla göz ardı edilmesinin izahını ve değerlendirmesini sizlere bırakarak bu vahim hatanın (Yarışmanın aşağıdaki bağlantıda yer alan videosunda Sayın Erkan Dağlı’nın takdiminde yer alan bilgileri içerecek biçimde) bir an önce düzeltilmesini arz ederiz. (https://youtu.be/1c7kBUwip88).

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED)MERKEZ YÖNETİM KURULU ADINA REFİK SAYDAM (GENEL BAŞKAN)

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI: “BESTECİ DR. ERDOĞAN OKYAY ÖLDÜ, KİMSENİN HABERİ OLMADI” HABERLERİ GERÇEK DIŞIDIR, BİLGİSİZLİK ÜRÜNÜDÜR 19.04.2021

Son günlerde sosyal medya üzerinden 15 Ekim 2017 tarihinde yitirdiğimiz Türk okul müziğinin unutulmaz bestecisi Dr. Erdoğan Okyay ile ilgili doğru olmayan bir bilgi yayılmaktadır.

Hiçbir araştırma yapmadan bilgisizlik ürünü olarak hızla yayılan bu gerçek dışı haber, aşağıdaki yer almaktadır:

“*Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor/ *Öğretmenim canım benim/ *Kestane gürgen palamut, altı yaprak üstü bulut/ *Gezsen Anadolu’yu.. Bu unutulmaz bestelerin mimarı 84 yaşındaki Dr. Erdoğan Okyay’ın vefatını hiçbir haber bülteni maalesef geçmedi. Halbuki bu şarkıları ilkokul yıllarımızda nasıl da içten, yürekten söylerdik değil mi? Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”

Yeni Çağ Gazetesinde bile kendine yer bulabilen; Facebook’ta “Bekir Coşkun ve Yazıları” adlı hayran sayfasına taşınan bilgisizlik ürünü bu haber, farklı kişiler tarafından binlerce kez paylaşılmıştır.

Bu haberin doğrusu aşağıdaki gibidir:

Türk okul müziğinin unutulmaz bestecisi, müzik eğitimcisi, koro şefi, araştırmacı, yazar, öğretmen örgütçüsü ve MÜZED Üyesi Dr. Erdoğan Okyay’ı 15 Ekim 2017 günü Ankara’da 84 yaşında yitirdik. Dr. ERDOĞAN OKYAY,  16 Ekim Pazar günü Gazi Üniversitesi Konser Salonunda yapılan ve ailesinin, çok sayıda öğrencisinin, müzik eğitimcisinin, sanatçının katıldığı bir törenin ardından Ankara Karşıyaka Gömütlüğünde son yolculuğuna uğurlandı.

Dr. Erdoğan Okyay’ın vefat haberi Müzik Eğitimcileri Derneğinin basın açıklamasıyla basına ve kamuoyuna duyuruldu. www.muzed.org.tr sitesinde öncelikle yayımlanan haber; Türkiye’nin belli başlı bütün gazetelerinde, sanat dergilerinde, internet sitelerinde televizyon ve radyo kanallarında yayımlandı; Erdoğan Okyay’la ilgili programlar yapıldı. Basında yer alan bu haberlerden başlıcalarının bağlantıları aşağıda verilmiştir.

Kişiler, yayın organları, bir vefat olayından haberdar olmamış olabilir. Ancak sosyal medyada karşılaştığı, kaynağı belirsiz gerçek dışı bir haberi sorgulamadan, hiçbir araştırma zahmetine katlanmadan olduğu gibi paylaşanları kınıyoruz. Bu sorumsuz tutumu sevgili öğretmenimiz Erdoğan Okyay’ın aziz anısına ve onu sevenlere bir saygısızlık olarak görüyoruz.

Yukarıdaki gerçek dışı haberi yayanların, bu açıklamamızı da paylaşarak okurlarını, izleyicilerini bilgilendirmelerini bekliyoruz.

Bu haberlerde geçen Dr. Erdoğan Okyay’ın henüz yayımlanmamış ve bir kısmı taslak hâlindeki şarkıları MÜZED tarafından üzerinde çalışılarak basıma hazırlanmıştır. Dr. Erdoğan Okyay’ın yayımlanmamış yeni şarkıları, ilk baskısı 1973’te yapılan “Dereden Tepeden Çocuklar İçin Şarkılar” adlı kitabına eklenerek bu kitabın genişletilmiş 2. Baskısı biçiminde  bu yıl içinde Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) tarafından yayımlanacaktır.

Refik Saydam Müzik Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı

BASINDA ERDOĞAN OKYAY’IN VEFATIYLA İLGİLİ HABER BAĞLANTILARI

Gerçek dışı haber bağlantıları:

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/oldugunde-kimsenin-haberi-olmamisti-erdogan-okyayi-bilir-misiniz—447014h.htm
https://www.facebook.com/photo?fbid=307601574064760&set=a.283721763119408

Doğru haber bağlantıları (şu anda ulaşabildiklerimiz):
https://www.
sanattanyansimalar.com/dr-
erdogan-okyay-son-yolculuguna-ugurlandi/3230/
https://www.ulusal.com.tr/gundem/erdogan-okyay-yasamini-yitirdi-h178798.html
https://www.ntv.com.tr/sanat/ogretmenim-canim-benim-sarkisinin-bestecisi-erdogan-okyay-hayatini-kaybetti,l9b_BRZ7e0C-DTEEYR_qRA
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/ataturk-olmedi-sarkisinin-unlu-bestecisi-vefat-etti/
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/sb-mevlut_tezel/2017/10/20/ataturk-olmedi-ogretmenim-gezsen-anadoluyu
https://www.milliyet.com.tr/cadde/cocuk-sarkilarinin-unlu-bestecisi-erdogan-okyay-yasamini-yitirdi-2539203
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/ogretmenim-canim-benim-sarkisinin-unlu-bestecisi-vefat-etti-40614207
https://www.haberturk.com/ogretmenin-canim-benim-sarkisinin-bestecisi-erdogan-okyay-oldu-1676886
http://www.gazetevatan.com/erdogan-okyay-yasamini-yitirdi–1111424-kultur-sanat/
https://www.wikiwand.com/tr/Erdo%C4%9Fan_Okyay
http://www.musikidergisi.com/haber-4818-dr._erdogan_okyay_uzerine%E2%80%A6_salih_aydogan.html
https://enbursa.com/haber/cocuk-sarkilarinin-babasiydi-617.html
https://www.medyaloji.net/son-haber/ataturk-olmedi-sarkisinin-unlu-bestecisi-vefat-etti_23654514.html
https://www.olay.com.tr/ogretmenim-canim-benim-sarkisinin-unlu-bestecisi-hayatini-kaybetti-322140
https://www.karar.com/unlu-besteci-erdogan-okyay-hayatini-kaybetti-631003
https://www.yenialanya.com/haber/3937821/cocuk-sarkilarinin-unlu-bestecisi-yasamini-yitirdi
https://www.gazeteoku.com/yazar/mevlut-tezel/ataturk-olmedi-ogretmenim-gezsen-anadoluyu/224692
https://www.samsungazetesi.com/arsiv/son-dakika/usta-isim-hayatini-kaybetti-h852422.html

1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Basın Açıklaması                                                                       1 Kasım 2020

1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ’NÜN ÇAĞRISI:

TOPLUMSAL KALKINMANIN, ÜRETİMİ ÇOĞALTMANIN YOLU KÜLTÜRE, SANATA, EĞİTİME YATIRIMDAN GEÇER

1 Kasım 1924’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ve buyruğuyla İstiklâl Marşı’mızın bestecisi Osman Zeki Üngör’ün yönetiminde Musıkî Muallim Mektebinin açılması Türkiye’de akademik anlamda sanat eğitimcisi ve sanatçı yetiştirmenin ilk adımıydı. Bu tarihsel kurumumuzun açıldığı 1 Kasım Günü, 2018 yılından itibaren Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan’ın önerisi ve MÜZED Merkez Yönetim Kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ ilan edildi. Bugün Musıkî Muallim Mektebimizin açılışının 96. yılını; Müzik Öğretmenliği Günümüzün üçüncüsünü içimiz buruk ancak umutlu kutluyoruz.

Müzik Eğitimciliği günümüzde, önceki gün İzmir İlimizde gerçekleşen deprem nedeniyle yüreğimiz üzüntüyle dolu. İzmir’de ve yakın illerde depremi yaşayan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun der; depremde yaşamını yitiren canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ülkemiz ve bütün dünya ülkelerinin yaşadığı Kovid 19 uluslararası nedeniyle toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim, kültür, sanat alanında da büyük sorunlar yaşandı, yaşanıyor. Salgını önleyebilmek için zorunlu olarak dersler uzaktan yapıldı; konserler, sanat etkinlikleri ertelendi, bazı dinletiler internet üzerinden yapılabildi. Bu dönemde özel kurumlarda çalışan pek çok sanat eğitimcisi ve sanatçı işsiz kaldı, evine ekmek götüremedi.

Yetkililerin, bilim insanlarının açıklamalarına göre Kovid 19 salgını daha uzunca bir süre ortadan kalkmayacak; yaşam, salgınla birlikte sürecek. Ancak Bu süreçte ülkenin ve ulusun onurlu, başı dik yaşamı, geleceği için elbette üretim, istihdam, toplumsal iletişim, eğitim, kültür, sanat ve spor da devam edecek.

Bundan 96 yıl önce genç Cumhuriyetimiz ülkemizi ayağa kaldırmak ve devrimleri başarmak için işe eğitim, kültür ve sanat adımlarıyla başlamış; öncelikle Musıkî Muallim Mektebini kurmuştu.

Bugün de ekonomik gelişmenin, toplumsal kalkınmanın, üretimi büyütmenin, ülke bütünlüğümüzü ve Mavi Vatanımızı korumanın yolu: öncelikle eğitime, kültüre, sanata yatırım yapmaktan geçmektedir. Bu amaçla kültüre, sanata, eğitime ayrılan bütçe artırılmalıdır, planlı, dengeli, verimli kullanılmalıdır.

Okullarımızın her kademesinde sanat derslerinin ağırlığı, bu gerçekliğe ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş esaslara uygun düzenlenmeli; ortak dersler arasında yer alacak haftada ikişer saatlik sanat derslerine temeleğitimden başlayarak bu derslerin dal öğretmenleri girmelidir. Öğretim programlarının, ders materyal, araç ve gereçlerinin hazırlanma süreçlerinde katılımcılık ilkesi genişletilmeli, kurumsallaştırılmalıdır.

Önümüzdeki atama döneminde okullarımızın  gereksinmesini ve atama bekleyen binlerce müzik öğretmenin beklentisini karşılayacak biçimde en az 1500 müzik öğretmeni ataması yapılmalıdır.

CSO yeni konser binasının Cumhuriyetimizin 97. yılında tamamlanmış olması ve kuruma yeni sanatçı istihdamı yapılması önemlidir. Tüm emeği geçenleri kutlarız. Aynı biçimde Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın tamamı adında ve amaçlarında belirtildiği gibi kültür ve sanat hedefleri için değerlendirilmelidir. Sanatçılar ve sanatseverler, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin de yapımının tamamlanarak işlevlerine uygun biçimde bir an önce açılmasını beklemektedir. Orkestralarımızın, sanat kurumlarımızın sayısı planlı biçimde çoğaltılmalı, eksik kadrolar yeni istihdamla tamamlanmalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu sezonda salonlarını özel tiyatroların etkinliklerine açmasını yerinde ve anlamlı buluyoruz. Aynı biçimde olanaksızlıklar içinde sanatı var etmeye çalışan ve ticari boyutu olmayan kültür sanat, eğitim derneklerinin, toplulukların müziksel/sanatsal etkinliklerine, provalarına Kültür ve Turizm Bakanlığının, Millî eğitim Bakanlığının, kamunun, yerel yönetimlerin, üniversitelerin atıl bekleyen salonları açılmalıdır. Bu binalar, olanaklar ülke insanının sanatı yeşertmesi için yapılmıştır.

Hâlen TBMM’de görüşülmekte olan “İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı”nın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için belirli süreli iş sözleşmelerini kolaylaştırıcı hükümleri, işçilerin iş güvencesini, kıdem ve ihbar tazminatlarını, sendika hakkını ortadan kaldırmaktadır. Müzik emekçilerini de yakından ilgilendiren bu hükümler tasarıdan çıkarılmalı tüm çalışanların kıdem tazminatları ve diğer hakları güvence altına alınmalıdır. Salgında işsiz kalan müzik emekçilerine, sanatçılarına devletçe yardım yapılmalıdır.

Musıkî Muallim Mektebimizin açılışın 96. yılında  değerli sanat eğitimcilerimizi, sanatçılarımızı, sanatseverlerimizi birlik olmaya, haklarını birlikte aramaya, derneğimizle iletişime geçmeye çağırıyoruz.

Tüm sanat eğitimcilerimizin ve sanatçılarımızın 1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ kutlu osun!

Refik SAYDAM, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Genel Başkanı

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN DUYURUSU: MÜZED’İN DİLEKÇESİNE MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YANIT GELDİ

29.08.2020

• T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

“2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK OLAN HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK DERSLERİ, ORTAK/ZORUNLU DERS OLARAK HAFTADA 2’ŞER SAAT OLARAK YER ALMAKTADIR”

• 31 AĞUSTOS 2020 GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İKİNCİ DÖNEMİNE AİT EKSİK KONU VE KAZANIMLARA YÖNELİK ‘EĞİTİM PROGRAMI’ UYGULAMASININ ‘KRİTİK KONU VE KAZANIMLAR’I ARASINDA MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİN ADI GEÇMEDİ

• ANCAK MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAYIMLANAN 28.08.2020 TARİH VE 83203306-10.03-E.11503308 SAYILI, “ÇALIŞMA PLANI” KONULU GENELGEDE “BEDEN

EĞİTİMİ, GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN İLGİ (A) GENELGE’DE İFADE

EDİLEN “EĞİTİM PROGRAMI” YERİNE, ÖĞRENCİLERİN BULUNDUKLARI SINIF DÜZEYLERİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULANACAK OLUP SÖZ KONUSU ALAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNCE BELİRLENECEK KONU VE KAZANIMLAR ÇERÇEVESİNDE BU ALAN ÖĞRETMENLERİNİN HAFTADA BİR SAAT CANLI SINIF UYGULAMASI YAPACAKLARI ŞEKİLDE PLANLAMA YAPILACAKTIR.” DENİLDİ

                Müzik Eğitimcileri Derneğinin 13.08.2020 günü Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a “İlköğretim ve Ortaöğretim Müzik Dersleri” konusunda verdiği dilekçeye, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden yanıt geldi.

Bakan adına MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanı Sayın Halil İbrahim Topçu imzasıyla derneğimize gönderilen 20.08.2020 tarih ve 21658195-121.99-E.11008833 sayılı yanıt yazısında MÜZED’in dilekçesinin ve eklerinin Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda incelendiği belirtildi.

Dilekçede yer alan konularda mevcut duruma ve yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulanacak olan haftalık ders çizelgelerinde Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik derslerinin ortak/zorunlu dersler arasında haftada 2’şer saat olarak yer almakta olduğu vurgulandı. Bakanlığın 2023 Eğitim vizyonu belgesinde belirtilen hedefler doğrultusunda Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerine yönelik taslak haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programlarına yönelik çalışmaların ise devam etmekte olduğu belirtildi.

Türk müzik eğitimcilerinin meslek kuruluşu olarak Müzik Eğitimcileri Derneğimizin dilekçesini ve eklerini inceleyen, değerlendiren, yanıtlayan Bakanlığımıza, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Dilekçedeki müzik eğitimcilerinin istemlerinin yürütülmekte olan çalışmalarda da dikkate alınacağına inanıyoruz.

                MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Müzik Eğitimcileri Derneğimize gönderilen yazı ektedir.

Bu arada MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 25.08.2020 tarih ve 2020/5 sayılı; “31 Ağustos 2020 Tarihinde Başlayacak  ‘Eğitim Programı’ ” konulu bir genelge yayımlandı. Genelgede “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden ‘kritik konu ve kazanımlar’ belirlenerek derslere ait programlar hazırlanmıştır. (…) 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik ‘Eğitim Programı’ uygulamasına başlanacaktır.” denilmektedir.

Ancak yukarıdaki genelgede verilen  http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html  adresinde yer alan “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına yönelik öğretim programları ve etkinlik örnekleri” başlığı altında yer alan ilkokul, ortaokul, lise kademelerinin tüm sınıflarına ait örnekler arasında Müzik, Görsel Sanatlar Beden Eğitimi ve Spor derleri yer almamıştır. Ayrıca 17 Ağustosta özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında başlayan uzaktan eğitim tamamlama programlarının pek çoğunda da müzik, resim, beden eğitimi derslerine yer verilmediği öğrenilmiştir. Bu arada bazı özel öğretim kurumlarında Müzik, Görsel Sanatlar Beden Eğitimi ve Spor dersleri öğretmenlerinin sözleşmelerinin yenilenmediği bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Öte yandan 2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ve 2017 Sonbaharında 620 pilot okulda uygulamasına başlanan ortaokul 5. sınıfların hazırlık sınıfı yapılması ve buna bağlı olarak Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim derslerinin 5. Sınıflar ders dağılım çizelgesinden kaldırılması girişiminden 2019 Sonbaharında vazgeçilmiş olduğu bilgisi okul yönetimlerimizden gelmişti. Müzik Eğitimcileri Derneğimiz de 1 Kasım 2019 Müzik Eğitimciliği Gününde yayımladığı basın açıklamasında bu girişimden vazgeçilmiş olması nedeniyle Bakanlığa teşekkür etmişti. Üyemiz müzik öğretmenlerinden bu uygulamadan vazgeçilmemiş olduğu; hâlen yürürlükte bulunan İlkokulların ders dağılım çizelgesinde müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin bütün sınıflarda zorunlu ortak dersler arasında yer almasına karşın çeşitli illerde hazırlık sınıfı yapılan bazı ilkokullarda 5. Sınıfların haftalık programından müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin kaldırıldığı bilgisi gelmiştir.

                Bu arada MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.08.2020 tarih ve 83203306-10.03-E.11503308 sayılı, “Çalışma Planı” konulu genelgede “kritik konu ve kazanımlar” listesinde eksik bırakılan derslerle ilgili açıklık getirilmiştir: “Beden Eğitimİ, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ilişkin ilgi (a) Genelge’de ifade edilen “eğitim programı” yerine, öğrencilerin bulundukları sınıf düzeylerine ait öğretim programları uygulanacak olup söz konusu alan zümre öğretmenlerince belirlenecek konu ve kazanımlar çerçevesinde bu alan öğretmenlerinin haftada bir saat canlı sınıf uygulaması yapacakları şekilde planlama yapılacaktır.” denilmiştir. Eğitimciler ve kamuoyu, kritik konu ve kazanımlardaki eksik bırakılan derslerle ilgili olarak MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden de bu yönde bir açıklama beklemektedir.

                Millî Eğitim Bakanlığımız, devletimizin aldığı ve alacağı kararlar doğrultusunda Kovid 19 uluslararası salgınına karşı elbette her türlü önlemi alacaktır. Bu önlemlerin uygulanma süreçlerinde öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız canla, başla görevlerini yapacak alınan kararların başarısı için çaba göstereceklerdir. Uzmanların “yüzyüze eğitimin riskli olduğu”nu belirttiği bir dönemde dileğimiz ulusça salgına karşı mücadele kurallarına tam olarak uyarak eğitim öğretime bir an önce başlanabilmesi; yaşamın normale dönmesidir.

Bu süreçte eğitimcilerin ve kamuoyunun isteği yasalarımızda öngörülen eğitim öğretim hakkının bir gereği olarak müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin belirsizlikte bırakılmaması; ders çizelgelerinde olduğu gibi “(…)kritik konu ve kazanımlarına yönelik öğretim programları ve etkinlik örnekleri” arasında tüm öğretim kademelerinin her sınıfında bu derslerin de yer almasıdır. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı adı altında müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin kesintiye uğratılmasından ve beşinci sınıf öğrencilerinin bir bölümünün bu derslerden mahrum bırakılmasından vazgeçilmelidir.

Bazı özel öğretim kurumlarından gelen müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor dersleri öğretmenlerinin sözleşmelerinin yenilenmediği veya bekletildiği bilgisi doğru ise bu kurumların yöneticilerini hukuksuz tutumdan vazgeçmeleri yönünde uyarıyoruz. Müzik Eğitimcileri Derneğimiz (iletişim içinde olduğu eğitim ve sanat kuruluşlarıyla birlikte) öğretmen arkadaşlarımızın yanındadır. Öğrencilerimizin sanat ve spor eğitimi haklarını savunmaktadır.

                Sayın Bakanlığımızın, basınımızın ve kamuoyunun dikkatine saygı ile sunarız.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN DUYURUSU (15.08.2020)


MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİYLE İLGİLİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAŞVURDU

MÜZED GENEL BAŞKANI REFİK SAYDAM:

“İLKOKULLARDA MÜZİK VE RESİM DERSLERİ DAL (BRANŞ) ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULMALI, OKULLARIN NORM KADROLARI BU ESASLARA GÖRE BELİRLENMELİDİR.”

“MÜZİK, RESİM, BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN GENEL EĞİTİMİN HER KADEMESİNDE ZORUNLU ORTAK DERSLER ARASINDAKİ YERİ TARTIŞMA KONUSU YAPILMAMALIDIR.”

“ANA SINIFINDAN ÜNİVERSİTEYE HER KADEME VE DÜZEYDEKİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI, ÖĞRETİM MATERYALİ, DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM PROGRAMCILARININ, ALAN UZMANLARININ, DİL UZMANLARININ, ÖĞRETMENLERİN, ALANLARDAKİ MESLEK KURULUŞUNUN KATILIMLARIYLA ÜLKENİN VE ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN BİÇİMDE YENİDEN DÜZENLENMELİ; GELİŞTİRİLMELİDİR.”

“MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MİLLÎ EĞİTİM ÖRGÜTÜ İÇİNDE ‘SAHİPSİZ’ KALMA KONUMUNDAN KURTARILMALI; BAKANLIK ÖRGÜT YAPISI İÇİNDE ‘GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ KURULMALIDIR.”

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIYLA EŞGÜDÜM İÇİNDE, DEVLET KONSERVATUVARI MEZUNU GENÇ SANATÇILARIMIZIN ATANACAĞI, SANATINI UYGULAYABİLECEĞİ OLANAKLAR ADIM ADIM YARATILMALIDIR.”

Uluslararası koronavirüs salgınına karşı devletçe, ulusça mücadele yürütülen günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okulların sağlıklı bir biçimde ve zamanında açılabilmesi için çaba gösterilirken eğitim sisteminin diğer gündemleri de ilgili birimler tarafından ele alınmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığının “Yeni Ortaöğretim Tasarımı”, haftalık ders çizelgeleri, ilkokullarda dal öğretmenleri tarafından okutulacak derslerle ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında ve ilgili diğer birimlerde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Türk müzik eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki 22 yıllık meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) tarafından meslek topluluğunun görüşleri Bakanlığa bir dilekçe ile iletildi.

MÜZED’in dilekçesinin 14 Ağustos 2020 günü incelenip değerlendirilmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüklerine sevkedildiği öğrenildi.

MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam tarafından Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a sunulan dilekçede  özetle şu istemler yer aldı:

“Sayın Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 ve 8 Temmuz 2020 günlerinde düzenlediği müzik eğitimiyle ilgili anlamlı, önemli çalıştaya ve toplantıya müzik eğitimcilerinin temsilcisi olarak derneğimizi de davet etmiş olmasını çok anlamlı, önemli bulduğumuzu belirtiyor; Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantılarda dernek yöneticilerimizin müzik eğitimcileri topluluğumuzun sesi olarak yaptığı önerilerin dikkate alınmış olmasını diliyor, bekliyoruz.”

“Uygar dünyada Almanya, Avusturya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, İsveç, İsviçre, Japonya vb. ülkelerin büyük çoğunluğunda genel eğitimde (ortaöğretim dahil) müzik/sanat dersleri zorunlu ortak dersler arasındadır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde de başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere yaklaşık yüz yıldır Müzik/Sanat dersleri ilköğretimde ve ortaöğretimde okutulan zorunlu ortak dersler arasında yer almıştır. Bir dönem liselerimizde müzik ve resim derslerinin “seçmeli” oluşu sadece görünüştedir. O dönemlerde liselerimizde seçmeli olarak iki ders vardır: Müzik ve resim. Öğrenciler bu iki sanat dersinden birini seçerek diğer zorunlu ortak dersler gibi okumuşlardır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin ortaöğretimde “seçmeli dersler havuzu”na aktarılması hem eğitim mevzuatının, anayasal hakların ve eğitbilimsel ilkelerin bir kenara bırakılması demektir hem de bu derslerin fiilen eğitim sisteminden çıkarılması anlamına gelir. Çünkü bizim var olan eğitim sisteminde “seçmeli ders” hiçbir ağırlığı olmayan ders anlamına gelir. Çok sayıda seçmeli ders arasından bu derslerin seçilmesi tamamen tesadüflere, okul yöneticilerinin yaklaşımına, dersin öğretmeninin bulunup bulunmamasına  vb. bağlı hâle gelir. Hiçbir ağırlığı olmayan, bu nedenle giderek yok olan, norm kadro eğitimcisi ortadan kalkan derslerin Sayın Bakanımız tarafından vurgulanan “tasarım beceri atölyeleri”nin açılması da olanaksız hâle gelir. Dersi olmayan, öğretmeni olmayan tasarım, beceri atölyelerigöstermelik, sembolik, etkisiz konumda kalır.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunumuzda öngörülen “Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip” bireylerin kuşakların yetiştirilebilmesi müzik/sanat/ beden eğitimi derslerinin genel eğitimimizin her kademesinde zorunlu ortak dersler arasındaki yerinin artık tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını gerekli kılmaktadır.”

“ ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin ilkokulda da okutulacağı, bu derslere branş öğretmenlerinin gireceği” açıklamanıza katılıyor ve bu konuda sizi destekliyoruz. Sizin de takdir edeceğiniz gibi ilkokulların eğitimcilik yönünden en az Twitter açıklamanızda yer alan dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik ve resim derslerinde de dal (branş) öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

 2012 yılı ve öncesinde MÜZED’in girişimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED’in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik/resim derslerine bu alanların dal öğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik/resim derslerinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar dal öğretmenleri tarafından yaşama geçirilirken sınıf öğretmenlerimizin desteği ve katkısıyla derse dikkat yoğunlaşabilir; diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Kuruluş çalışmaları 1950’lere uzanan ve son 22 yıldır kesintisiz biçimde alanında etkinlik gösteren, ülkemizde her kademedeki binlerce müzik eğitimcisinin meslek kuruluşu, temsilcisi, sesi Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınızca dikkate alınacağı inancıyla meslek topluluğumuzun üzerinde birleştiği aşağıdaki önerilerimizi dikkatinize sunuyoruz:

• Uygar dünyadaki eğitim uygulamalarına, ülkemizin yüz yıllık Cumhuriyet eğitimi birikimine, eğitbilim ilkelerine, anayasal yurttaş haklarına ve eğitim mevzuatına  uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim ders çizelgeleri içindeki ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında müzik dersi iki saat olarak okutulmalıdır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak “seçmeli havuzuna atılması” (belirsizleştirilmesi) girişiminin gündemden kaldırıldığı tarafınızca açıklanmalıdır. 2005 yılı ve öncesinde ilkokulların 1,2,3. sınıflarında müzik/ resim dersleri haftada ikişer saat okutuluyordu. İlkokulun bütün sınıflarını ve tüm genel öğretim kademelerini kapsayacak biçimde haftada ikişer saat müzik/ sanat dersleri uygulamasına tekrar dönülmelidir.

• Her eğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik/resim dersleri İLKOKULDA (sınıf öğretmeninin bazı konularda katkısı ve desteğiyle) DAL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.

• Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, öğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.

• Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi öğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.

• Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde “sahipsiz” kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde “GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

Sayı       : 2020/08

Konu     : İlköğretim ve Ortaöğretim Müzik Dersleri hk.

13.08.2020

SAYIN PROF. DR. ZİYA SELÇUK,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI, ANKARA

Sayın Bakanımız,

Okullarımızın henüz yaz tatilinde olduğu bu günlerde, uluslararası koronavirüs salgınına karşı devletçe ve ulusça mücadele yürüttüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde şahsınızda, okullarımızı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlıklı bir duruma getirerek zamanında açmak için çaba yürüten Millî Eğitim Bakanlığımızı kutluyoruz. Okullarımızın sağlıklı bir biçimde ve zamanında açılabilmesini; ülkemizin ve insanlığın koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin bir an önce başarıya ulaşmasını diliyoruz.

Bu süreçte elbette eğitim sistemimizin başka gündemleri de ele alınmakta, gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sayın Bakanımız,

2019 yılı Mayıs ayında açıkladığınız “Yeni Ortaöğretim Tasarımı”nda (https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-ortaogretim-tasarimini-tanitti/haber/18673/tr), 2020 yılından itibaren Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak seçmeli havuzuna aktarılacağı belirtilmişti. 21 Şubat 2020 günü düzenlediğiniz basın toplantısında da “Yeni lise tasarımı hazırlıklarını tamamladığınızı, gelecek yıl (2020-2021 Eğitim Öğretim yılı) pilot uygulamanın başlatılacağı” vurgulanmıştı. (http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-yeni-ilkokul-ve-ortaokul-tasarimini-anlatti/haber/20364/tr).

Ülkemiz müzik eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki 22 yıllık meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınıza da ulaştırdığımız ekli basın açıklamalarıyla ve 1 Kasım 2019 “Müzik Öğretmenliği Günü”nde (Cebeci Semtindeki tarihî Musıkî Muallim Mektebi binasında düzenlediğiniz “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musıkî Muallim Mektebi Çalıştayı”nda başta Onursal Başkanımız Prof. Dr. Ali Uçan olmak üzere derneğimiz adına yapılan tüm konuşmalarda bu yaklaşımın yasal, yönetsel, eğitbilimsel yönlerden vahim bir hata olacağı dile getirilmişti. Aynı görüşlerimiz, Millî Eğitim BakanYardımcısı Sayın Reha Denemeç’in Başkanlığında 8 Temmuz 2020 günü internet üzerinden yapılan uzaktan eğitim ve Millî Eğitim Projesi konulu Danışma toplantısında dernek başkanımız ve katılımcı yöneticilerimiz, üyelerimiz tarafından dile getirilmişti.

Öncelikle, Sayın Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 ve 8 Temmuz 2020 günlerinde düzenlediği bu önemli çalıştaya ve toplantıya müzik eğitimcilerinin temsilcisi olarak derneğimizi de davet etmiş olmasını çok anlamlı, önemli bulduğumuzu belirtiyor; Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantılarda dernek yöneticilerimizin müzik eğitimcileri topluluğumuzun sesi olarak yaptığı önerilerin dikkate alınmış olmasını diliyor, bekliyoruz.

Sayın Bakanımız,

29.06.2020 günü @MevzuatMeb Twitter adresinden TALİM TERBİYE KURULU HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRINTILAR BELLİ OLACAK. Şu an için ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin İLKOKUL’da da okutulacağını, Branş Öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz.” açıklamasını yaptınız.

Açıklamanızın ilk bölümünde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında “haftalık ders çizelgeleri çalışması”nın devam ettiği; ikinci bölümünde ise “Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin İLKOKUL’da da okutulacağı, Branş Öğretmenlerinin gireceği” vurgulanmıştı.

Sayın Bakanımız,

Bilindiği gibi uygar dünyada Almanya, Avusturya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, İsveç, İsviçre, Japonya vb. ülkelerin büyük çoğunluğunda genel eğitimde (ortaöğretim dahil) müzik/sanat dersleri zorunlu ortak dersler arasındadır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde de başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere yaklaşık yüz yıldır Müzik/Sanat dersleri ilköğretimde ve ortaöğretimde okutulan zorunlu ortak dersler arasında yer almıştır. Bir dönem liselerimizde müzik ve resim derslerinin “seçmeli” oluşu sadece görünüştedir. O dönemlerde liselerimizde seçmeli olarak iki ders vardır: Müzik ve resim. Öğrenciler bu iki sanat dersinden birini seçerek diğer zorunlu ortak dersler gibi okumuşlardır.

2005 yılında ders çizelgelerinde yapılan bir değişiklikle liselerde müzik ve resim derslerinin programlar içinde yeri belirsizleştirilmiş ancak başta derneğimiz MÜZED olmak üzere öğrencilerin, velilerin, eğitimcilerin, sanat kuruluşlarının yoğun girişimleriyle bu hatadan dönülerek müzik ve resim dersleri ortaöğretim programlarında yeniden zorunlu ortak dersler arasında yerini almıştır.

Ayrıca yine bilindiği gibi Anayasa’mızın 42. maddesinde öngörülen eğitim hakkı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun birinci bölümünde yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarının her bir tümcesi(*) açık biçimde (diğer ders gruplarıyla birlikte) müzik/sanat eğitiminin de programlar içinde yer almasını emretmektedir.

Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin ortaöğretimde “seçmeli dersler havuzu”na aktarılması hem eğitim mevzuatının, anayasal hakların ve eğitbilimsel ilkelerin bir kenara bırakılması demektir hem de bu derslerin fiilen eğitim sisteminden çıkarılması anlamına gelir. Çünkü bizim var olan eğitim sisteminde “seçmeli ders” hiçbir ağırlığı olmayan ders anlamına gelir. Çok sayıda seçmeli ders arasından bu derslerin seçilmesi tamamen tesadüflere, okul yöneticilerinin yaklaşımına, dersin öğretmeninin bulunup bulunmamasına  vb. bağlı hâle gelir. Hiçbir ağırlığı olmayan, bu nedenle giderek yok olan, norm kadro eğitimcisi ortadan kalkan derslerin Sayın Bakanımız tarafından vurgulanan “tasarım beceri atölyeleri”nin açılması da olanaksız hâle gelir. Dersi olmayan, öğretmeni olmayan tasarım, beceri atölyelerigöstermelik, sembolik, etkisiz konumda kalır.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunumuzda öngörülen “Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip” bireylerin kuşakların yetiştirilebilmesi müzik/sanat/ beden eğitimi derslerinin genel eğitimimizin her kademesinde zorunlu ortak dersler arasındaki yerinin artık tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını gerekli kılmaktadır.

Sayın Bakanımız,

Yukarıda alıntılanan Twitter iletinizde vurgunan “ ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin ilkokulda da okutulacağı, bu derslere branş öğretmenlerinin gireceği” açıklamanıza katılıyor ve bu konuda sizi destekliyoruz.

Sizin de takdir edeceğiniz gibi ilkokulların eğitimcilik yönünden en az Twitter açıklamanızda yer alan dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik ve resim derslerinde de dal (branş) öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

 2012 yılı ve öncesinde MÜZED’in girişimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED’in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Sınıf öğretmenliği ilkokul eğitimi için çok önemli, değerli bir alandır. İlkokul öğrencisi için sınıf öğretmeninin taşıdığı önemi hepimiz en azından kendi yaşantımızdan çok iyi biliyoruz. Geçmişte her alanda olduğu gibi Müzik Eğitimi alanında da çok iyi yetişen Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu mezunu sınıf öğretmenleri, alanda yeterli sayıda Müzik Dal öğretmeni de bulunmadığı için müzik derslerini öğretim programlarının gereklerine göre başarıyla uygulayabiliyordu.

Ancak, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen sanat eğitimi ağırlığı uzun yıllardır yeterli düzeyde olabilmekten çok uzaktır. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüm uyarılarına rağmen Sınıf Öğretmenliği alanının son Lisans Programında Müzik Öğretimi dersleri, alan eğitimi zorunlu ortak dersleri arasında (sadece yedinci yarıyılda okutulmak üzere) tek yarıyıla düşürüldü. Sınıf öğretmeni adayı dört yılda (sekiz dönemde) sadece tek dönem (üç ay) Müzik Öğretimi dersi alabilmektedir. Öğrencinin müzik/sanat yeteneğinin en yoğun biçimde geliştiği ilkokul çağında müzik öğretimi alanında tek dönemde alınan bilgi, beceri, kazanımın yeterli olamayacağını en başta sevgili sınıf öğretmeni arkadaşlarımız görmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun kendilerini müzik dersi öğretim programını anlayabilmek ve uygulayabilmek açısından yeterli bulmadıklarını; sonuçta ilkokulların büyük çoğunluğunda fiilen müzik dersi yapılmadığını ortaya koymaktadır.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik/resim derslerine bu alanların dal öğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik/resim derslerinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar dal öğretmenleri tarafından yaşama geçirilirken sınıf öğretmenlerimizin desteği ve katkısıyla derse dikkat yoğunlaşabilir; diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Sayın Bakanımız,

Sonuç olarak, kuruluş çalışmaları 1950’lere uzanan ve son 22 yıldır kesintisiz biçimde alanında etkinlikgösteren, ülkemizde her kademedeki binlerce müzik eğitimcisinin meslek kuruluşu, temsilcisi, sesi Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınızca dikkate alınacağı inancıyla meslek topluluğumuzun üzerinde birleştiği aşağıdaki önerilerimizi dikkatinize sunuyoruz:

• Uygar dünyadaki eğitim uygulamalarına, ülkemizin yüz yıllık Cumhuriyet eğitimi birikimine, eğitbilim ilkelerine, anayasal yurttaş haklarına ve eğitim mevzuatına  uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim ders çizelgeleri içindeki ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında müzik dersi iki saat olarak okutulmalıdır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak “seçmeli havuzuna atılması” (belirsizleştirilmesi) girişiminin gündemden kaldırıldığı tarafınızca açıklanmalıdır. 2005 yılı ve öncesinde ilkokulların 1,2,3. sınıflarında müzik/ resim dersleri haftada ikişer saat okutuluyordu. İlkokulun bütün sınıflarını ve tüm genel öğretim kademelerini kapsayacak biçimde haftada ikişer saat müzik/ sanat dersleri uygulamasına tekrar dönülmelidir.

• Her eğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik/resim dersleri İLKOKULDA (sınıf öğretmeninin bazı konularda katkısı ve desteğiyle) DAL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.

• Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, öğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.

• Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi öğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.

• Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde “sahipsiz” kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde “GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

Gereğini saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

(Refik Saydam Cep Tel: 0505 359 2521)

*1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

1.Türk Milletinin bütün fertlerini (…) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.”

EKLER:

1. “MÜZED Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ‘Yeni Ortaöğretim Tasarımı’nda Müzik Dersi Gündemiyle Olağanüstü Olarak Toplandı” haberi. 26.05.2019 (http://www.muzed.org.tr/?p=1537 ).

2. Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Basın Açıklaması: “1 Kasım Müzik Öğretmenliği Gününün Çağrısı, 01.11.2019
(http://www.muzed.org.tr/?p=1632 ).

3. Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Basın Açıklaması: “İlkokulda Müzik Dersine Müzik Dal Öğretmeni, Her Kademede Zorunlu Ortak Müzik Dersi, Her Okula En Az Bir Müzik Dal Öğretmeni, 02.07.2020
(http://www.muzed.org.tr/?p=1734 ).

DAĞITIM:

Millî Eğitim Bakanlığına

BİLGİ İÇİN:

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına

Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne

Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne

MÜZED BASIN AÇIKLAMASI: İLKOKULDA MÜZİK DERSİNE MÜZİK DAL ÖĞRETMENİ • HER KADEMEDE HAFTADA İKİ SAAT ZORUNLU ORTAK MÜZİK DERSİ • HER OKULA EN AZ BİR MÜZİK DAL ÖĞRETMENİ


02.07.202

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, @MevzuatMeb Twitter adresinden 29.06.2020 günü yaptığı açıklamada:

TALİM TERBİYE KURULU HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRINTILAR BELLİ OLACAK. Şu an için ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin İLKOKUL’da da okutulacağını, Branş Öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz.” diyor.

“Beden Eğitimi ve Oyun” dersi  MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı kararıyla kabul edilen ve hâlen uygulanmakta olan İlkokul haftalık ders dağılım çizelgesinde zaten vardır ve ilk üç sınıfta haftada beşer saat; dördüncü sınıfta haftada iki saat okutulmaktadır. “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi ise ortaokul beşinci ve altıncı sınıflarda haftada ikişer saat okutulmaktadır. “Bilişim Teknolojileri” Dersinin ilkokullarda da okutulması ve bu dersle birlikte “Beden Eğitim ve Oyun” derslerine kendi alanlarının dal öğretmenlerinin girmesi düşüncesi bizce de uygundur, yerindedir.

İlkokulların eğitimcilik yönünden en az bu dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik derslerinde de Müzik Dal öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

“4+4+4 Sistemi”nin getirildiği 2012 yılı ve öncesinde MÜZED’in girişimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED’in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Sınıf öğretmenliği çok önemli, değerli bir alandır. İlkokul öğrencisi için sınıf öğretmeninin taşıdığı önemi hepimiz en azından kendi yaşantımızdan çok iyi biliyoruz. Geçmişte her alanda olduğu gibi Müzik Eğitimi alanında da çok iyi yetişen Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu mezunu sınıf öğretmenleri, alanda yeterli sayıda Müzik Dal öğretmeni de bulunmadığı için müzik derslerini öğretim programlarının gereklerine göre başarıyla uygulayabiliyordu.

Ancak, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen sanat eğitimi ağırlığı uzun yıllardır yeterli düzeyde olabilmekten çok uzaktır. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüm uyarılarına rağmen Sınıf Öğretmenliği alanının son Lisans Programında Müzik Öğretimi dersleri, alan eğitimi zorunlu ortak dersleri arasında (sadece yedinci yarıyılda okutulmak üzere) tek yarıyıla düşürüldü. Sınıf öğretmeni adayı dört yılda (sekiz dönemde) sadece tek dönem (üç ay) Müzik Öğretimi dersi alabilmektedir.

Öğrencinin müzik yeteneğinin en yoğun biçimde geliştiği ilkokul çağında müzik öğretimi alanında tek dönemde alınan bilgi, beceri, kazanımın yeterli olmayacağını en başta sevgili sınıf öğretmeni adaylarımız görmektedir.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik derslerine müzik dal öğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik dersinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar yaşama geçirilirken diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Anayasamızın öngördüğü eğitim hakkına ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun olarak İlköğretimin ve ortaöğretimin bütün sınıflarında, zorunlu ortak dersler arasında yerini almalıdır.

Her okula en az bir olmak üzere, yeterli sayıda müzik eğitimcisi atanmalıdır.

Programlar, ders kitapları, materyalleri, müzik öğretmenlerinin, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin, Müzik Eğitimcileri Derneğinin katılımıyla günün gereklerine uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır.

Fakültelerin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında Müzik Öğretimi dersleri, en az üç yarıyılı kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Okullar müzik odalarıyla, çok amaçlı salonlarla, müzik araç, gereçleriyle, çalgılarla donatılmalıdır.

Müzik, sanat dersleri öğrenciye kişilik, özgüven kazandırır. Diğer derslerdeki başarıyı artırır. Müzik derslerinin, yasaların, yönetmeliklerin emrettiği biçimde, hakkıyla uygulandığı okullar şenlenir; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve toplum mutlu olur.

Müzik ve sanat dersleriyle ulusal birlik duygusu, işbirliği, dayanışma güçlenir; ülkemiz çağdaş uygarlığın öncüleri arasında yerini alabilir.

Yukarıdaki önerilerimizin tamamı, son olarak 1 Kasım 2019 Müzik Öğretmenliği Günü’nde Ankara Cebeci’de tarihî Musıkî Muallim Mektebi binasında Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, Sayın Bakanın ve Temel Eğitim Genel Müdürünün de katıldığı “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musıkî Muallim Mektebi Çalıştayı”nda dernek yetkililerimiz tarafından dile getirilmiş, ilgililerce not alınmıştır.

Müzik öğretmenleri, eğitimcileri birlik ve dayanışma içindedir; haklarının, görevlerinin bilincindedir; takipçisidir.

Refik SAYDAM Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkan