Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN AÇIKLAMASIDIR: 1 KASIM 2019

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN AÇIKLAMASIDIR:

1 KASIM 2019

2019 “1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ”NÜN ÇAĞRISI:

  • MÜZİK, RESİM, BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ PROGRAMLAR İÇİNDE VE ORTAK DERSLER ARASINDA DİĞER DERSLERLE BİRLİKTE DENGELİ BİÇİMDE YER ALMALI; BU DERSLERİ 2020’DEN İTİBAREN ORTAÖĞRETİMDE “SEÇMELİ HAVUZUNA (BELİRSİZLİĞE) ATMA” GİRİŞİMİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR.
  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇİNDE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMALIDIR.

1 Kasım 1924 tarihinde, müzik eğitimcisi ve sanatçısı yetiştirmek amacıyla  Atatürk’ün büyük öngörüsüyle, İstiklâl Marşı’mızın bestecisi Osman Zeki Üngör’ün yönetiminde eğitim öğretime açılan MUSIKÎ MUALLİM MEKTEBİ, Cumhuriyetimizin ilk önemli eğitim ve sanat atılımıydı. Bugün ülke genelinde eğitim, öğretim, sanat etkinliklerini sürdüren eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dalları, devlet konservatuvarları, güzel sanatlar fakülteleri ve yetişmiş müzik eğitimcisi, sanatçısı birikimimiz; Musıkî Muallim Mektebiyle başlatılan müzik devriminin  ürünleri, kazanımlarıdır.

Musıkî Muallim Mektebinin açıldığı tarihsel 1 Kasım günü 2018 yılından itibaren Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) tarafından “Müzik Öğretmenliği Günü” ilan edilmiştir. Bu kararımız gerek müzik eğitimcileri topluluğumuz içinde ve gerekse bütün sanatseverlerimiz arasında sevinçle, coşkuyla karşılanmış, derneğimiz açıklamalarına gönderilen binlerce kutlama iletisi ile MÜZED’in verdiği bu tarihsel karar, kamuoyu tarafından da onaylanmıştır.

Yurt genelinde okullarımızda oluşturdukları korolarıyla, çalgı topluluklarıyla sanatsal canlanmayı sağlayan; öğrencilerin müzik ilgi ve yeteneğini ortaya çıkartan onları yetiştiren, yönlendiren; sevgili müzik öğretmenlerimizin, müzik öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, sanatçılarımızın, bütün Türk Ulusu’nun “MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ” KUTLU OLSUN.

Millî Eğitim Bakanlığımızın Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte 1 Kasım 2019 Müzik Öğretmenliği Günü’müzde Ankara Cebeci Semtindeki tarihî Musıkî Muallim Mektebi binasında  “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musıkî Muallim Mektebi Çalıştayı” düzenlemiş olmasını ve; etkinliğe PROF. MUAMMER SUN, PROF. DR. ALİ UÇAN gibi müzik eğitiminin, sanatının duayeni anıt öğretmenlerimizi, MÜZED yöneticilerini  davet etmesini çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Bu girişimleri nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığımızı ve Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitemizi kutluyoruz. İnanıyoruz ki Musıkî Muallim Mektebimizin 95 yıldır yanan ışığı ulusal müzik eğitimiyle ilgili yapacağımız çalışmalar konusunda önümüzü aydınlatacak; bu çalıştay içinde Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un da vurguladığı gibi 2035’lerde, 2040’larda çalışma yaşamına atılacak çocuklarımızın, gençlerimizin sanat eğitimi gereksinmesine yönelik somut, gerçekçi, öneriler etrafında görüş birliği sağlanacaktır.

Kuruluş çalışmaları 1950’lere uzanan ve son 21 yıldır kesintisiz biçimde alanında etkinlik gösteren, ülkemizdeki binlerce müzik eğitimcisinin meslek kuruluşu, temsilcisi, sesi Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak bu çok önemli çalıştayda dikkate alınacağı inancıyla meslek topluluğumuzun üzerinde birleştiği aşağıdaki önerilerimizi değerli katılımcıların, yöneticilerin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz:

  • Anayasa’nın 42. maddesinde öngörülen eğitim hakkı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun birinci bölümünde yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarının her bir tümcesi açık biçimde (diğer ders gruplarıyla birlikte) müzik/sanat eğitiminin de programlar içinde yer almasını emretmektedir.

Bu amaçlara uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim programları içinde ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, müzik dersi bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında iki saat olarak okutulmalıdır. Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un açıkladığı “Yeni Ortaöğretim Tasarımı”nda** 2020 yılından itibaren Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak “seçmeli havuzuna atılması” (belirsizleştirilmesi) girişiminden vazgeçilmelidir.

2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ilköğretim 5. sınıfların hazırlık sınıfı yapılması ve buna bağlı olarak Müzik, Resim, Beden Eğitimi ve Bilişim derslerinin 5. Sınıflar ders dağılım çizelgesinden kaldırılması girişiminden vazgeçilmiş olmasını çok yerinde buluyor ve destekliyoruz.

  • Her eğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik dersleri ortaokul ve liselerde dal öğretmeni tarafından; ilkokulda dal ve sınıf öğretmeni tarafından birlikte verilmelidir. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.
  • Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, öğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.
  • Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi öğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.
  • Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde “sahipsiz” kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde “Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü” kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) yukarıdaki önerilerimizin gerçekleşebilmesi yolunda her türlü katkıyı sunmaya hazırdır.

1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ KUTLU OLSUN!

 

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

 

 

*1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun birinci bölümünde yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:

Türk Milletinin bütün fertlerini (…) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

  1. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  2. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. “

**https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-ortaogretim-tasarimini-tanitti/haber/18673/tr