Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MUZED GENEL BAŞKANI REFİK SAYDAM DERNEĞİMİZİN MÜZİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ İSTEK VE ÖNERİLERİNİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA VERDİ

mansetresim

MÜZED adına görüşme talebi 3 Eylül 2013 günü Bakan’dan istenmiş, talebimize üç ayı geçen bir süre sonunda yanıt verilerek Dernek Başkanı, Bakan adına Danışman tarafından Bakanlığa davet edilmişti.

Saydam, Bakan Danışmanına her bir konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Danışman Mehmet Karasu Müzik Eğitimcileri Derneğinin istek ve önerilerini Bakana ileteceğini belirterek, atamalarla ilgili sıkıntıların diğer branşlarda da söz konusu olduğunu ancak branş atamalarının önünün açılmakta olduğunu söyledi. 2018 ISME Dünya Kongresini Türkiye’ye getirme girişimimizle ilgileneceğini belirterek, Çocuk Sanat Atölyeleri konusunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Genel Müdürlüğüne yönlendirdi.

Müzik Öğretmenlerinin haklarının takipçisi olan MÜZED olarak Millî Eğitim Bakanlığından isteklerimizi içeren dilekçemize yanıt verildiğinde bu bilgiyi de meslektaşlarımızla paylaşacağız. Dilekçemizin tam metni aşağıdadır:

Sayın Orhan ERDEM

T.C. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı

Ülke genelinde müzik öğretmenlerinin ve öğretim üyelerinin meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak bugüne değin gerek Millî Eğitim Bakanlığıyla ve gerekse ilgili birimlerle görüşmeler yaparak üyelerimizin ve meslek topluluğumuzun alanımıza ilişkin istemlerini ilettik. Önceki Bakan Sayın Ömer Dinçer ile görüşmemiz 07.12.2011 günü makamında (Sayın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının da katılımıyla) yapılmıştı. Bu görüşmeye ve Bakanlığın yanıtına ilişkin bilgiler aşağıda bağlantısı verilen MÜZED İnternet Sitesinde yer almaktadır*

Bu görüşmemizde Millî Eğitim Bakanlığına önerilerimiz arasında yer alan Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor liselerinin ayrı okullar olarak düzenlenmesi ile ortaokul ve liselerde haftalık 1 saatlik zorunlu ortak müzik derslerinin yanında seçmeli müzik ve sanat derslerinin de açılması konularının gerçekleşmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca yine isteklerimiz arasında yer alan Halk Eğitim Merkezlerine yeterli sayıda kadrolu müzik öğretmeninin atanması konusunda bazı adımlar atılmış olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu konularda emeği geçen yetkililere ve ilgililere teşekkür ediyoruz.

Müzik öğretmenlerinin ve okullarımızda uygulanmakta olan müzik derslerinin önemli güncel sorunlarını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

  1. Millî Eğitim Bakanlığının 2012 yılında uygulamaya koyduğu ilkokulları ve ortaokulları ayrı yapılandıran düzenleme sonucunda müzik ve resim dal öğretmenleri ilkokulların norm kadrosu dışına çıkarılmışlardır. Yeni düzenleme ile ilkokullarda sınıf öğretmenleri dışında yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlâk bilgisi dallarında da norm kadro verilmiş durumdadır. Bu düzenleme öncesinde ilkokul 4. sınıflara norm kadroya içinde olmak üzere müzik ve resim dal öğretmenleri girmekteydi ve Bakanlık yetkilileri derneğimize ilkokulun tüm sınıflarına müzik ve resim dal öğretmenlerinin girebilmesi doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirtmişlerdi. Çocukların sanatsal ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkabilmesi onların olabildiğince erken yaşta sanat eğitimiyle/ eğitimcisiyle tanışabilmesiyle olanaklıdır. Lisans eğitimleri döneminde aldıkları dersler bakımından müzik öğretmenleri, müzik derslerinin yanında ilkokullarda Oyun ve Fiziksel Etkinlikler ve Serbest Etkinlikler derslerini de yürütebilecek donanımla yetiştirilmişlerdir. Bu nedenlerle ana sınıfından başlayarak ilkokul öğrenimi boyunca müzik ve resim dersleri bu alanların dal öğretmenlerince okutulmalı; müzik ve resim öğretmenleri için ilkokullarda norm kadro açılmalıdır.
  2. Öğrencilerimizin, Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen “Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde” yetişebilmeleri; “ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar” kazanabilmeleri için okulların tüm sınıflarında zorunlu müzik dersleri haftada iki saat olarak düzenlenmelidir.
  3. Hâlen mevcut müzik öğretmeni açığını kapatabilmek ve ilk iki maddede belirtilen düzenlemelerle oluşacak öğretmen gereksinmesini karşılayabilmek için her okula en az bir müzik dal öğretmenini istihdam edecek ve yetiştirecek koşullar adım adım yaratılmalıdır. Son yıllarda azaltılan ve özellikle 2013 yılında 192 kişiye düşürülen yeni müzik öğretmeni atamasının oluşturduğu sıkıntıları giderebilmek açısından 2014 Şubat döneminde en az 1500 yeni müzik öğretmeninin ataması yapılmalı, yıllardır atama bekleyen genç müzik öğretmenlerinin mağduriyeti giderilmelidir.
  4. İlkokul 5. sınıfların ortaokullara aktarılmasıyla norm kadro fazlası durumuna düşen sınıf öğretmenlerinden bir bölümünün diplomalarındaki “yan alan”ları gerekçe gösterilerek branş öğretmenliklerine geçirilmesiyle hem branş öğretmenleri mağdur edilmekte hem de alan eğitimleri açısından yeterli donanıma sahip olmayan sınıf öğretmenleri meslekî bakımdan sıkıntılar yaşamaktadır. Bakanlığın “çift ana dal” ile “yan ana dalı” birbirine karıştıran bu uygulaması sonucunda diplomasında “yan alan” yazan arkadaşlara üniversitenin tanımadığı bir hak verilmesi ile sınıf ve dal öğretmenleri arasında özlük hakları yönünden sorunlar yaratılmış oldu. Danıştay’da davası sonuca yaklaşmakta olan yan alan uygulamasına bu davadaki talepler de dikkate alınarak son verilmeli, mağduriyetler giderilmelidir.
  5. Eğitim fakültelerinin Müzik “Ana Bilim dalları”, yeniden “Bölüm” olarak düzenlenmelidir. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar 1 Kasım 1924’te bağımsız okul olarak (Musıki Muallim Mektebi adıyla) kurulmuş, 1936’dan itibaren Eğitim enstitülerine (sonradan Eğitim fakültelerine) bağlı bölümler olarak devam etmiş ancak daha sonra YÖK’ün aldığı bir kararla Eğitim fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerine bağlı Ana Bilim dalları biçiminde düzenlenmiştir. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların; ilköğretim öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, Güzel Sanatlar liseleri gibi alanlarda uzmanlaşabilmesi bakımından yeniden bölüm olarak düzenlenebilmesi için YÖK nezdinde girişimde bulunulmalıdır. Eğitim fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde son yıllarda iki yarıyıla düşürülen müzik öğretimi dersi; sınıf öğretmenlerinin müzik alanında yeterli donanımı alamadan yetiştirilmesine yol açmaktadır. YÖK nezdinde yapılacak girişimlerle sınıf öğretmenliği bölümlerindeki müzik öğretimi dersi önceden olduğu gibi en az dört yarıyıla çıkarılmalı; seçmeli müzik dersleriyle de desteklenmelidir.
  6. Öğretim programları çağdaş, demokratik yöntemlerle yeniden yazılmalıdır Öğretim programları Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, Türk toplumunun istek ve beklentilerine; çağın gereklerine uygun olarak öğretmenlerin, uzmanların, öğretmen yetiştiren fakülte temsilcilerinin, alanda etkinlik gösteren demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla yeniden düzenlenmeli, geliştirilmelidir. 2005’ten itibaren müzik dersi uygulamalarında ders kitabına son verilerek (yalnız öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı/ dosyası) hazırlanmış, öğretmenlerin yoğun eleştirisini alan ve gereksinmeyi karşılamaktan uzak olan bu materyaller bile tam olarak öğretmen ve öğrencilere ulaştırılamamıştır. Müzik derslerinde ders kitabı uygulamasına tekrar geçilmeli, nitelikli yetkin ders kitapları hazırlanmalıdır.
  7. Öğretmenler hizmet içinde yetiştirilmelidir.

Müzik öğretmenlerinin gelişmelere uyum sağlamaları ve kendilerini yenileyebilmeleri için düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlikleri çok yetersiz durumdadır. Son yıllarda derneğimiz eğitim fakülteleri, konservatuvarlar ve il Millî Eğitim müdürlükleriyle işbirliği yaparak değişik illerde müzik öğretmenlerine yönelik seminer etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Hizmet içi eğitim etkinliklerinin daha yaygın, kapsamlı biçimde Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Düzenlenecek eğitim etkinliklerine Müzik Eğitimcileri Derneği olarak katkı sunmaya hazırız.

  1. MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri Projesine Bakanlığımızdan Destek Bekliyoruz

Özellikle sanata ulaşmakta güçlük çeken, dezavantajlı kentlerimizde ve semtlerimizdeki okullarda 7-11 yaş grubu çocukların psikososyal ve kültürel gelişimlerine müzik/sanat eğitimi yoluyla katkı sağlamak amacıyla “MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri” adlı bir projeyi başlattık. Üniversitelerin sanat eğitimi bölümleriyle, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleriyle, yerel yönetimlerle, yerel vakıf ve gönüllü kuruluşlarla, gönüllü sanat eğitimcileriyle işbirliği içinde Ankara ve Bolu illerinde geçen yıl başarıyla uygulanan projemiz bu yıl katılımcı okul ve sınıf sayısı daha da artırılmış olarak etkin biçimde devam etmektedir. Özellikle üniversite sanat eğitimi bölümlerinin de bulunduğu yeni illerde yaygınlaştırmayı planladığımız Çocuk Sanat Atölyeleri Projesine, İçişleri Bakanlığımızdan da destekleme kararı verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığımızdan, ekli CD içinde ayrıntılı olarak bilgi verilen MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri Projesinin desteklenmesi, kolaylaştırılması konularında illerdeki ilgili birimlere yönlendirici bir yazı yazılmasını talep etmekteyiz.

  1. 2018 ISME İstanbul 33. Dünya Kongresi Girişimimize Bakanlığımızın Desteğini Talep Ediyoruz

Müzik Eğitimcileri Derneğimiz, yurt içindeki etkin çalışmalarının yanında uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri konusunda da önemli çalışmaları başlatmıştır. Uluslararası Müzik Eğitimcileri Birliği (ISME) ve Avrupa Müzik Eğitimcileri Birliği (EAS) üyesi olan derneğimiz, 17-19 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da “İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Eğitimi” başlıklı bir uluslararası bölgesel konferans gerçekleştirecektir. Ayrıca 2018 yılında yapılacak olan 33. ISME Dünya Kongresinin İstanbul’da yapılabilmesi için adaylık başvurusunu yapmış, gerekli dosyaları zamanında göndermiştir. 2012 yılında Selanik’te yapılan 30. ISME Dünya Kongresinde MÜZED’in ISME Ulusal Ortaklığı (INA) kararı verilmiştir. 2018 ISME 33. Dünya Kongresine aday olan 12 ülke içinde MÜZED’in temsilciliğindeki Türkiye, ilk beş ülke arasına seçilmiştir. 2014 yazında Brezilya’da yapılacak 31. ISME Dünya Kongresinde; 2018 kongresinin yeri ile ilgili karar verilecektir. İstanbul’da yapmayı planladığımız 2018 ISME 33. Dünya Kongresinin Türkiye’ye getirilmesi kuvvetle muhtemeldir, bunun bazı işaretleri görülmektedir. Böyle bir kongrenin İstanbul’da yapılması demek dünyanın her yerinden (en az 120 ülkeden) binlerce kültür, sanat insanının bir hafta süreyle Ülkemize gelmesi, kültür ve sanatımız başta olmak üzere ülkemizin her alanda tüm dünyada tanıtılması açısından önemli bir fırsat olacaktır. Ekteki tam başvuru dosyamızda da görülebileceği gibi Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli Bakanlıklarımız, İstanbul Belediye Başkanlığı, İstanbul Valiliği, pek çok üniversitemiz destek vermiş; bu desteklerini yazılı biçimde ISME Başkanlığına (İngilizce olarak) göndermişlerdir. Millî Eğitim Bakanlığımızdan da kongre girişimimize destek talebimiz olmuştur. Destek talebi yazımızın örneği ve Bakanlığımızca ISME Başkanlığına yazılabilecek İngilizce yazıda yer alabilecek hususlar bir taslak yazı hâlinde önceden Millî Eğitim Bakanlığımıza gönderilmiştir. Ekli CD’de birer örneğini sunduğumuz bu yazıların incelenmesi sonucu ISME Başkanlığına hitaben, 2018 Yılı 33. ISME Dünya Kongresinin İstanbul’a getirilmesine destek verildiğinin yazılmasını (eğer Bakanlığımızca bu destek yazısını gönderilirse) bir örneğinin de derneğimize gönderilmesini talep ediyoruz.

Gereğini Saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

 

*Bağlantı 1: MÜZED HEYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER İLE GÖRÜŞTÜ

*Bağlantı 2: http://www.muzed.org.tr/index.php/duyurular/72-dilekcelerimize-bakanliktan-yanit-talepleriniz-suerec-icerisinde-degerlendirilecektir