Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN DUYURUSU: MÜZED’İN DİLEKÇESİNE MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YANIT GELDİ

29.08.2020

• T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

“2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK OLAN HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK DERSLERİ, ORTAK/ZORUNLU DERS OLARAK HAFTADA 2’ŞER SAAT OLARAK YER ALMAKTADIR”

• 31 AĞUSTOS 2020 GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İKİNCİ DÖNEMİNE AİT EKSİK KONU VE KAZANIMLARA YÖNELİK ‘EĞİTİM PROGRAMI’ UYGULAMASININ ‘KRİTİK KONU VE KAZANIMLAR’I ARASINDA MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİN ADI GEÇMEDİ

• ANCAK MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAYIMLANAN 28.08.2020 TARİH VE 83203306-10.03-E.11503308 SAYILI, “ÇALIŞMA PLANI” KONULU GENELGEDE “BEDEN

EĞİTİMİ, GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN İLGİ (A) GENELGE’DE İFADE

EDİLEN “EĞİTİM PROGRAMI” YERİNE, ÖĞRENCİLERİN BULUNDUKLARI SINIF DÜZEYLERİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULANACAK OLUP SÖZ KONUSU ALAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNCE BELİRLENECEK KONU VE KAZANIMLAR ÇERÇEVESİNDE BU ALAN ÖĞRETMENLERİNİN HAFTADA BİR SAAT CANLI SINIF UYGULAMASI YAPACAKLARI ŞEKİLDE PLANLAMA YAPILACAKTIR.” DENİLDİ

                Müzik Eğitimcileri Derneğinin 13.08.2020 günü Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a “İlköğretim ve Ortaöğretim Müzik Dersleri” konusunda verdiği dilekçeye, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden yanıt geldi.

Bakan adına MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanı Sayın Halil İbrahim Topçu imzasıyla derneğimize gönderilen 20.08.2020 tarih ve 21658195-121.99-E.11008833 sayılı yanıt yazısında MÜZED’in dilekçesinin ve eklerinin Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda incelendiği belirtildi.

Dilekçede yer alan konularda mevcut duruma ve yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulanacak olan haftalık ders çizelgelerinde Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik derslerinin ortak/zorunlu dersler arasında haftada 2’şer saat olarak yer almakta olduğu vurgulandı. Bakanlığın 2023 Eğitim vizyonu belgesinde belirtilen hedefler doğrultusunda Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerine yönelik taslak haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programlarına yönelik çalışmaların ise devam etmekte olduğu belirtildi.

Türk müzik eğitimcilerinin meslek kuruluşu olarak Müzik Eğitimcileri Derneğimizin dilekçesini ve eklerini inceleyen, değerlendiren, yanıtlayan Bakanlığımıza, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Dilekçedeki müzik eğitimcilerinin istemlerinin yürütülmekte olan çalışmalarda da dikkate alınacağına inanıyoruz.

                MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Müzik Eğitimcileri Derneğimize gönderilen yazı ektedir.

Bu arada MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 25.08.2020 tarih ve 2020/5 sayılı; “31 Ağustos 2020 Tarihinde Başlayacak  ‘Eğitim Programı’ ” konulu bir genelge yayımlandı. Genelgede “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden ‘kritik konu ve kazanımlar’ belirlenerek derslere ait programlar hazırlanmıştır. (…) 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik ‘Eğitim Programı’ uygulamasına başlanacaktır.” denilmektedir.

Ancak yukarıdaki genelgede verilen  http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html  adresinde yer alan “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına yönelik öğretim programları ve etkinlik örnekleri” başlığı altında yer alan ilkokul, ortaokul, lise kademelerinin tüm sınıflarına ait örnekler arasında Müzik, Görsel Sanatlar Beden Eğitimi ve Spor derleri yer almamıştır. Ayrıca 17 Ağustosta özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında başlayan uzaktan eğitim tamamlama programlarının pek çoğunda da müzik, resim, beden eğitimi derslerine yer verilmediği öğrenilmiştir. Bu arada bazı özel öğretim kurumlarında Müzik, Görsel Sanatlar Beden Eğitimi ve Spor dersleri öğretmenlerinin sözleşmelerinin yenilenmediği bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Öte yandan 2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ve 2017 Sonbaharında 620 pilot okulda uygulamasına başlanan ortaokul 5. sınıfların hazırlık sınıfı yapılması ve buna bağlı olarak Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim derslerinin 5. Sınıflar ders dağılım çizelgesinden kaldırılması girişiminden 2019 Sonbaharında vazgeçilmiş olduğu bilgisi okul yönetimlerimizden gelmişti. Müzik Eğitimcileri Derneğimiz de 1 Kasım 2019 Müzik Eğitimciliği Gününde yayımladığı basın açıklamasında bu girişimden vazgeçilmiş olması nedeniyle Bakanlığa teşekkür etmişti. Üyemiz müzik öğretmenlerinden bu uygulamadan vazgeçilmemiş olduğu; hâlen yürürlükte bulunan İlkokulların ders dağılım çizelgesinde müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin bütün sınıflarda zorunlu ortak dersler arasında yer almasına karşın çeşitli illerde hazırlık sınıfı yapılan bazı ilkokullarda 5. Sınıfların haftalık programından müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin kaldırıldığı bilgisi gelmiştir.

                Bu arada MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.08.2020 tarih ve 83203306-10.03-E.11503308 sayılı, “Çalışma Planı” konulu genelgede “kritik konu ve kazanımlar” listesinde eksik bırakılan derslerle ilgili açıklık getirilmiştir: “Beden Eğitimİ, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ilişkin ilgi (a) Genelge’de ifade edilen “eğitim programı” yerine, öğrencilerin bulundukları sınıf düzeylerine ait öğretim programları uygulanacak olup söz konusu alan zümre öğretmenlerince belirlenecek konu ve kazanımlar çerçevesinde bu alan öğretmenlerinin haftada bir saat canlı sınıf uygulaması yapacakları şekilde planlama yapılacaktır.” denilmiştir. Eğitimciler ve kamuoyu, kritik konu ve kazanımlardaki eksik bırakılan derslerle ilgili olarak MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden de bu yönde bir açıklama beklemektedir.

                Millî Eğitim Bakanlığımız, devletimizin aldığı ve alacağı kararlar doğrultusunda Kovid 19 uluslararası salgınına karşı elbette her türlü önlemi alacaktır. Bu önlemlerin uygulanma süreçlerinde öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız canla, başla görevlerini yapacak alınan kararların başarısı için çaba göstereceklerdir. Uzmanların “yüzyüze eğitimin riskli olduğu”nu belirttiği bir dönemde dileğimiz ulusça salgına karşı mücadele kurallarına tam olarak uyarak eğitim öğretime bir an önce başlanabilmesi; yaşamın normale dönmesidir.

Bu süreçte eğitimcilerin ve kamuoyunun isteği yasalarımızda öngörülen eğitim öğretim hakkının bir gereği olarak müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin belirsizlikte bırakılmaması; ders çizelgelerinde olduğu gibi “(…)kritik konu ve kazanımlarına yönelik öğretim programları ve etkinlik örnekleri” arasında tüm öğretim kademelerinin her sınıfında bu derslerin de yer almasıdır. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı adı altında müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin kesintiye uğratılmasından ve beşinci sınıf öğrencilerinin bir bölümünün bu derslerden mahrum bırakılmasından vazgeçilmelidir.

Bazı özel öğretim kurumlarından gelen müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor dersleri öğretmenlerinin sözleşmelerinin yenilenmediği veya bekletildiği bilgisi doğru ise bu kurumların yöneticilerini hukuksuz tutumdan vazgeçmeleri yönünde uyarıyoruz. Müzik Eğitimcileri Derneğimiz (iletişim içinde olduğu eğitim ve sanat kuruluşlarıyla birlikte) öğretmen arkadaşlarımızın yanındadır. Öğrencilerimizin sanat ve spor eğitimi haklarını savunmaktadır.

                Sayın Bakanlığımızın, basınımızın ve kamuoyunun dikkatine saygı ile sunarız.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı