Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİNİN ÜYELERİNE VE DOSTLARINA RAPORUDUR: 17.08.2022

MÜZED ÖRGÜTLÜLÜĞÜ İÇİNDE HAK ARAMAMIZ SONUÇ VERDİ

BİRİNCİ DERECEYE ULAŞAN ÖĞRETMENLERİMİZ VE EMEKLİLERİMİZ LİSANS TAMAMLAMA ZORUNLULUĞU OLMADAN 3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINA ALINDI

            Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine katkıda bulunması bakımından yıllardır üzerinde konuşulan  3600 ek gösterge çalışmaları geçtiğimiz Temmuz ayında sonuçlandı. TBMM’de 01.07.2022 günü kabul edilen, Cumhurbaşkanının onayından sonra 05.07.2022  tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3600 ek gösterge tasarısı yasalaştı.

            7417 sayılı yasa ile Müzik Eğitimcileri Derneğimizin girişimlerine ve önerilerine uygun olarak birinci dereceye ulaşan 1980 öncesi Eğitim Enstitüsü mezunu olan ve lisans tamamlama olanağı bulamamış olan öğretmenlerimiz ve emeklilerimiz de 3600 ek gösterge kapsamına alındı. Birinci derece dışındaki diğer derecelerin ek göstergeleri de aynı oranda yükseltildi.

            Bu yasadan daha önce 03.02.2022 tarihinde kabul edilen ve 14.02.2022 tarihli 31750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılıÖğretmenlik Meslek Kanunu”nun 8. Maddesi ile birinci dereceye ulaşan ancak lisans tamamlama olanağı bulamamış olan öğretmenler (derneğimizin girişimleri doğrultusunda) 3600 ek gösterge hakkını kazanmışlardı. Geride bıraktığımız Temmuz ayında çıkarılan 7417 sayılı son yasanın 6. ve 22. maddeleri ile bu hak pekiştirildi ve “Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı, öğretmen ve diğer personel” açıklamasıyla kapsam hem eğitim alanında hem de diğer kamu çalışanları alanlarında geliştirilmiş oldu.

            Bu sürece nasıl gelindiğini kısaca anımsatmak istiyoruz.

3600 YASA TASLAĞININ İLK METİNLERİNDE “EN AZ DÖRT YIL YÜKSEK ÖĞRENİM” KOŞULU YER ALIYORDU

            Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzunca bir süredir talep ettiği, çıkarılmasını beklediği ek göstergenin 3600’e yükseltilmesiyle ilgili ilk olarak 2021 yılı Ağustos ayında basına bir taslak metin yansıdı. Bu ilk taslak yasa metninde “657 sayılı Kanuna tabi olan ve en az dört yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğretmenlerin, hemşirelerin, emniyet mensuplarının ve din hizmetleri sınıfında görev yapan personelin 1’inci derecedeki ek göstergelerinin 3600’e ulaştırılmasının hedeflendiği” açıklandı. İzleyen aylarda yapılan duyurular basında yer alan haberler bu yönde oldu.

            Taslağın geliştirilmesi, olgunlaştırılması konusunda sendikalarda, kamuoyunda (özellikle kapsamın geliştirilmesi) yönünde pek çok görüş, öneri, eleştiri geldi.

            Müzik Eğitimcileri Derneğimiz bu önerilere genel olarak katılmakla birlikte kamuoyunda pek dile getirilmeyen (bir anlamda gözden kaçan) “En az dört yıl yüksek öğrenim mezunu olmak” konusu üzerinde yoğunlaştı. MÜZED adına 25.12.2021 günü yapılan basın açıklamasında şu ayrıntılı bilgilendirme ve öneri dile getirildi:

            “Kamu çalışanlarının en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olması gerekliliği itiraz edilmeyecek bir konudur ve çağa uygun bir gerekliliktir.

Ancak bugün sayıları artık azalmış olsa da öğretmen yetiştiren yüksek okulların henüz üniversiteye dahil edilmediği dönemde mezun olmuş (tamamına yakını emekli konumda olan) bir grup öğretmenimiz, kamu çalışanımız bulunmaktadır. 3 yıllık ve 2 yıllık Eğitim Enstitülerinden, yüksek okullardan mezun olan  bu öğretmenlerimizin, kamu çalışanlarımızın önemlice bir bölümü Açık Öğretim Fakültesinde lisans tamamlama programlarını bitirmiştir. Ancak uygulamalı dallarda özellikle Müzik Öğretmenliği alanında üniversitelerin ilgili bölümlerinde açılan lisans tamamlama  programlarının oldukça sembolik düzeyde kalması ve açık öğretimde de bu alanda lisans tamamlama programı açılmaması nedeniyle bu öğretmenlerimizin 4‘üncü yılı tamamlamaları mümkün olamamıştır. Ancak 3 ve 2 yıllık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenlerimiz  1. Derecenin 4. Kademesine de ulaşmışlardır. Lisans tamamlama olanağı bulamayan öğretmenlerimiz, kamu çalışanlarımız bugüne dek lisans mezunlarıyla hiçbir ayrım yapılmadan kamuda  görev almış, pek çok alanda yöneticilik yapmış, ordumuzun gereksinim duyduğu dönemlerde yedek subay olarak görev yapmışlardır.

            Bilindiği gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.) maddesinin “Ortak Hükümler” bölümündeki derece ve kademe cetvelinde 2, 3, 4, 5 ve 6 yıllık yüksek okul mezunlarının  1’inci derecenin son kademesine kadar yükselebileceği hükme bağlanmıştır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 1’inci derecenin son kademesine kadar yükselme hakkı tanıdığı; bugüne değin kamuda hiçbir ayrım yapılmadan yöneticilik görevlerine atanabilmiş olan bir kamu çalışanını veya emeklisini lisans tamamlama olanağı bulamayıp 4 yıllık yüksek okul mezunu olamadığı gerekçesiyle 3600 ek gösterge kapsamının dışında tutmak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı düşeceği gibi kamu vicdanını da yaralayacaktır. 3600 EK GÖSTERGE İÇİN 1’İNCİ DERECEYE ULAŞMIŞ OLMAK YETERLİ SAYILMALIDIR.

            Müzik Eğitimcileri Derneği olarak üye topluluğumuzun haklı istemlerini içeren  bu önemli ayrıntıyı, konuyla ilgili görüşmeler yapan Konfederasyon yöneticilerimizin, Hükümetimizin, Parlamentomuzun da değerlendireceğine ve yasa çalışmaları içinde olası bir hatayı ortaya çıkmadan düzelteceğine inanıyor, konuyu önemle dikkatlerine sunuyoruz.

            Yukarıdaki önerileri içeren MÜZED açıklaması yaygın biçimde basınla, kamuoyuyla paylaşıldı. Bu öneriler dilekçelere dönüştürülerek T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, T. C. Millî Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerine, Memur Sen Konfederasyonu, Eğitim İş Genel Merkezi, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi gibi kamu işkolu sendika ve konfederasyonlarına elden iletildi. Bakanlıkların yetkilileriyle ve sendikacılarla yapılan görüşmelerde dilekçemizdeki görüşlerimiz ayrıntılı biçimde aktarıldı.

            MÜZED’in yasa taslağına ilişkin düzeltme önerisi basında, kamuoyunda, yetkililer nezdinde ve özellikle çalışan ve emekli meslektaşlarımız arasında yankı yarattı. Konu daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Derneğimiz, yasa çalışmasının her aşamasında ilgililere ulaşmaya, meslektaşlarını bilgilendirmeye çaba gösterdi.

            Bütün bu çabalar sonuç verdi ve bu raporumuzun başında da belirttiğimiz gibi 3600 Ek Gösterge ile ilgili yasa, derneğimizin önerilerine uygun olarak lisans tamamlama olanağı bulamamış meslektaşlarımızı, emeklilerimizi de kapsayacak biçimde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık birinci dereceye ulaşmış olan eğitimcilerimiz, emeklilerimiz ve yasada belirtilen diğer bazı kamu çalışanı grupları lisans tamamlama yapamamış da olsa 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek göstergeden yararlanmaya başlayacaktır.

           3600 Ek Gösterge ile ilgili 7417 sayılı Kanun ile Öğretmenlik Meslek Kanununun diğer bazı maddelerine yönelik eleştirilerimiz, itirazlarımız saklıdır. Derneğimiz yasanın tüm kamu çalışanlarına eşit uygulanması, yapay “kariyer basamakları” ile öğretmenlik mesleğinin birliğinin, saygınlığının zedelenmemesi vb. konularda meslektaşlarımızın, kamu emekçilerimizin görüşlerini paylaşmaktadır, onlarla birliktedir.

            Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu, derneğimizin çok haklı olduğumuz bir konuya yoğunlaşması, vahim bir yanlışlığın daha ortaya çıkmadan düzeltilmesi için çaba göstermesi ve sonuç almasıyla ilgilidir.

            Sevgili üye ve dostlarımız, demokratik haklar bireysel itirazlarla değil; (bu son örnekte de görüldüğü gibi) o hakkın sahiplerinin örgütlü girişimleriyle kazanılabilir, pekiştirilebilir, korunabilir.

            Sizlerden meslek kuruluşunuz olan ve bugüne dek pek çok başarılara imza atmış olan Müzik Eğitimcileri Derneğine sahip çıkmanızı, henüz üye değilseniz üye olmanızı, görev almanızı bekliyoruz.

            İçten selam, sevgi ve saygılarımızla.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Merkez Yönetim Kurulu adına

(Genel Başkan)

28. 08. 2021 GÜNÜ YAPILAN 10. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN MÜZED MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI                         GÖREVİ

Refik SAYDAM                              (Genel Başkan)

Uğur ALPAGUT                              (Genel Sekreter)

Ayşen PEHLİVAN                         (Genel Sayman)

Yavuz DURAK                                (Müzik ve Bilişim Teknolojileri Sekreteri)

Oya AKYILDIZ                               (Genel Sekreter Yardımcısı)

Ferit BATTAL                                  (Genel Sekreter Yardımcısı)

Fisun KUTLU                                   (Orkestra ve Oda Müziği Toplulukları Sekreteri)

Hamdi TATLISU                            (Orkestra ve Oda Müziği Toplulukları Sekreteri)

Gizem Berrak TAŞ GÜZELOĞLU  (Ses Eğitimi ve Toplulukları Sekreteri)

Mehmet KAYGISIZ                      (Müzik Atölyeleri Sekreteri) 

Mert ERGÜL                                     (Müzik Eğitimi Kurumlarıyla İlişkiler Sekreteri)

Refik Saydam Tel: 0505 359 25 21

Not: MÜZED’e üye olmak, üye iseniz ödentinizi ödemek, bağışta bulunmak için

aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

http://www.muzed.org.tr/?p=61     (Üyelik için)

http://www.muzed.org.tr/?p=1894             (Ödenti borcu, bağış için)

http://www.muzed.org.tr/?p=15     (MÜZED Tüzüğü)

EKLER