Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUTLU OLSUN!

12.09.2022

MÜZED BASIN AÇIKLAMASI:

YENİ DERS YILI SANAT, MÜZİK EĞİTİMİ YÖNÜNDEN YETERSİZLİKLERLE BAŞLIYOR

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarımız yeni ders yılına bugün başladı. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı sevgili öğrencilerimize, sevgili öğretmenlerimize ve tüm ulusumuza kutlu olsun.

Göreve yeni atanmış olan genç öğretmenlerimizi de kutlar, mesleğinde üstün başarılar dileriz.

Yeni eğitim öğretim yılı hem umutlarla hem de sorunlarla, sanat, müzik eğitimi yönünden yetersizliklerle başlıyor.

22.480 resmî ilkokulda okuyan 5.122.012 öğrencimiz ve 29.099 resmî anaokulundaki 1.527.0 51 çocuğumuz ne yazık ki yeni ders yılına müzik eğitimcisinden yoksun olarak başlamıştır. Çünkü mevzuata göre ilkokullar için ve anaokulları için müzik öğretmeni norm kadrosu düşünülmemiştir.

Oysa yapılan bilimsel araştırmalar sanatsal yeteneğin büyük ölçüde anaokulunda ve ilkokulda biçimlendiğini, çocuklarımızın müziğe ve sanatın başka dallarına en çok bu çağlarda yönlendirildiğini ortaya koymaktadır. Geçmişte köy enstitülerinin ve ilköğretmen okullarının her sınıfında haftada ikişer saat müzik ve resim dersleri verilmesine karşın bugünkü eğitim fakültelerimizin temeleğitim bölümleri sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği ana bilim dallarında bu dersler toplam sekiz yarıyılın yanız bir yarıyılında verilmektedir. Üniversite yaşamı boyunca müzik ve resim derslerinin alındığı tek yarıyıl, ne yazık ki bu derslerin gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırabilmekten çok uzaktır.

2012 yılı öncesinde MÜZED’in girişimleriyle, kamuoyunun haklı talebiyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında müzik dersleri müzik dal öğretmenleri tarafından okutulmaya başlanmıştı. Ancak 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyuna 4+4+4 kanunu olarak duyurulan 6287 sayılı kanun uyarında ilkokulların eğitim süresi 4 yıla düşürüldü. Bu sürecin devamında 26.07.2014 tarihli 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43 maddesi 3. fıkrasında yapılan değişiklikle ilkokullarda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Yabancı Dil dersleri dışındaki tüm derslerin sınıf öğretmeni tarafından verilmesi kabul edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün (dernek olarak dilekçe ile kendilerine başvurumuz sonucunda derneğimize yazılı olarak verdiği bilgiye göre) 25.07.2022 günü itibarıyla resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında toplam 16.211 müzik öğretmeni görev yapmaktadır. Bu sayının 9433’ü ilköğretimde; 6778’i ortaöğretimdedir. Halk Eğitimi merkezlerinde ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenlerinin sayısı ve bugün okullarımızda ihtiyaç duyulan müzik öğretmeni sayısı derneğimize verilen yanıtta yer alamamıştır.

MEB Örgün Eğitim istatistiklerine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında ortaokullarımızın ve liselerimizin herbirine birer müzik öğretmeni dahi düşmemektetir. Ortaokullar yönünden ortalama 1,77 okula ve 525 öğrenciye bir müzik öğretmeni; liselerimizde ise ortalama olarak 1,36 okula ve 651 öğrenciye bir müzik öğretmeni düşmektedir. 

Okullarımızda hâlen görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin sayısal yetersizliğine rağmen 2022 yılı Eylül ayı başında ataması yapılan 19.969 sözleşmeli öğretmenin sadece 112’si müzik dalındadır. Müzik öğretmenliği yönünden bu atama sayısı, son yılların en düşük atamasıdır. 2022 yılında atanan müzik öğretmeni sayısı, 2021 atamasının %13,86’sı; 2020 atamasının %16,12’si; 2019 atamasının %14,40’ı oranındadır. Müzik eğitimcisi ataması yönünden ne yazık ki eski bakanlardan Sayın Hüseyin Çelik döneminin 2003, 2004 yıllarına geri dönülmüştür.

            1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunumuz eğitim programlarının, uygulamalarının, aşağıdaki Temel Amaçlara uygun olarak düzenlenmesini hükme bağlamıştır:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini (…) 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak”.

Türk Millî Eğitiminin bu temel amaçları, sanat derslerinin de diğer derslerle birlikte dengeli olarak verilmesini, çocuğun gencin, sanatsal gelişiminin önünün açılmasını, eğitim sistemi içinde olanaklar sağlanmasını öngörür.

Ulu Önderimiz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de önemle vurguladığı gibi “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken verimli, başarılı, amaçlara uygun bir ders yılının gerçekleşebilmesi için meslek topluluğumuz adına Millî Eğitim Bakanlığımızdan başlıca istemlerimiz şunlardır:

• 2022 yılı tamamlanmadan ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni bir öğretmen ataması planlanmalı, müzik dersi öğretmen ataması (en azından) önceki yıllardan geride kalmayacak biçimde dengelenmelidir.

• Öğrencilerimizin sanatsal gelişimi yönünden okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları içinde müzik dersi de yer almalıdır.

• Bütün eğitim kademelerinde müzik dersleri zorunlu ortak dersler içinde haftada iki saat olarak düzenlenmelidir.

• Bütün eğitim kademelerinde her okula en az bir müzik öğretmeni olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik öğretmeni ataması yapılmalıdır. Müzik dal öğretmeni ilkokulun müzik derslerine sınıf öğretmeniyle birlikte; anaokulunun müzik derslerine de anaokulu öğretmeniyle birlikte girmelidir.

• Okullar müzik odalarıyla, çok amaçlı salonlarla, müzik araç ve gereçleriyle  donatılmalıdır.

• Öğretim programları, demokratik yöntemlerle deneyimli müzik öğretmenlerinin, program, alan uzmanlarının ve alanda görev yapan derneğimizin katılımlarıyla çağın ve ülkemizin gereksinmesine uygun olarak güncellenmelidir. Müzik eğitiminde ulusal birlikteliğin sağlanması için yeniden nitelikli ders kitapları yazdırılmalıdır.

• Bakanlık örgütü içinde müzik, resim ve diğer sanat derslerinin, etkinliklerin, yarışmaların program, eğitimci, yönetici, araç gereç yönünden eşgüdümünü ve gelişimini sağlayacak MEB Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü ivedilikle kurulmalıdır.

Sayın Bakanlığımızın, ilgililerin, kamuoyunun dikkatine saygı ile sunar, bütün yurdumuz için verimli, başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Merkez Yönetim Kurulu adına

(Genel Başkan)