Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA

VI. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU 28-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA KÜTAHYA’DA YAPILACAK…

“MÜZİK DİNLEME VE ÇALGI PERFORMANSINDA SES – TINI – ALGI BİLEŞENLERİ” TEMASIYLA DÜZENLENMEKTE OLAN SEMPOZYUMUN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN SON GÖNDERİM TARİHİ 20 NİSAN 2014 Tümünü okuyun…

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 Derneğin Adı

Madde 1. “Müzik Eğitimcileri Derneği’’ adında bir meslek derneği kurulmuştur. Derneğin kısa adı MÜZED’dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açılabilir.

İKİNCİ KISIM: AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

Derneğin Amacı

Madde 3. Müzik Eğitimcileri Derneğinin amacı üyelerinin meslekî, sanatsal, kültürel, ekonomik haklarını korumak, geliştirmek ve bu alanlarda dayanışmasını sağlamak; müzik eğitiminin gelişmesine, Atatürk’ün öngördüğü müzik devriminin tamamlanmasına ve ileri götürülmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Konuları

Madde 4. Dernek bu amacı doğrultusunda aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirir:                                          

a. Örgün ve yaygın müzik eğitiminin gelişmesine katkıda bulunacak görüşler, projeler,

plan ve programlar oluşturarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak;

b. Müzik eğitimiyle ilgili ders kitabı, yardımcı kitap, çalgı öğretim metodu, dağarcık, kaset, plak, CD, video kaset, ders planı vb. hazırlamak;

c. Okulların müzik odaları için gereksinim duyulacak her türlü araç gerecin

onarımında, üretiminde ve sağlanmasında müzik öğretmenlerine yardımcı olmak;

d. Üyelerine ve halka yönelik müzik kursları açmak;

e. Korolar, çalgı grupları oluşturmak;

f. Konserler ve değişik alanlarda yarışmalar düzenlemek;

g. Çağdaş uygarlık yolunda toplumsal bilinci ve duyarlılığı geliştirmek için müziksel üretim ve aktiviteler gerçekleştirmek;

h. Üyeleri arasında haberleşmeyi, bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak üzere bülten, dergi, bildiri, gazete vb. yayın çıkarmak;

ı. Radyo, televizyon programları hazırlamak;

i. Üyelerinin görev yaptığı kurumlardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik haklarının geliştirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak;

j. Amaçları doğrultusunda sempozyum, açık oturum, konferans, söyleşi, forum, toplantı, vb. kültürel etkinlikler düzenlemek;

k. Benzer amaçlı eğitim ve sanat örgütleriyle, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerini savunan kurum ve kuruluşlarla güçbirliği yapmak;

l. Açılmış ve açılacak özel müzik dersanelerinin niteliğini yükseltmek; bir standarda kavuşturmak üzere MEB ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak;

m. Üyeleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak için lokal açmak, gezi, yemek, balo, vb. etkinlikler düzenlemek;

n. Üyeleri arasında ekonomik dayanışmayı sağlamak için yardımlaşma sandığı, tüketim, konut vb. kooperatiflerinin kurulmasına yardımcı olmak;

o. Üyeler arasındaki kültürel dayanışmayı sağlamak için her türlü sanat ve kültür etkinliğinin üyeleri tarafından izlenmesine katkıda bulunmak;

ö. Müzik eğitimine katkılarda bulunmuş olan kişi, kurum ve kuruluşlara sahip çıkarak, bunları üyelerine ve halka tanıtmak, gerektiğinde ödül törenleri düzenlemek;

p. Dernek amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mallar edinmek;

r. Gerektiğinde derneğe gelir sağlamak amacıyla ilgili makam ve kuruluşlardan izin alarak piyango ve çekilişler düzenlemek;

s. Çalışmaları daha düzenli bir hale getirebilmek için komisyonlar, birimler kurmak;

ş. Genel hükümler çerçevesinde kendine düşen diğer görevleri yapmak.                                                                                                                                                 

ÜÇÜNCÜ KISIM: ÜYELİK

Birinci Bölüm: Üyeliğe Giriş

Derneğe Üye olma Koşulları

Madde 5. Derneğe üye olma koşulları şunlardır: Müzik eğitimcisi yetiştiren bir öğretim kurumunu bitirenler, derneğe üye olabilirler. Ayrıca, Eğitim fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümü öğrencileri ve müzik eğitimine gönül veren sanatçılar, derneğe fahrî üye olabilirler. Yönetim kurulu, yazılı üyelik başvurusunu bir ay içinde karara bağlamakla yükümlüdür. Üyelik, yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

İkinci Bölüm: Üyelikten Çıkma

Madde 6. Her üye, dilediği zaman yazılı başvuru yoluyla üyelikten çekilme hakkına sahiptir. Gerekçesiz olarak, üst üste iki yıl ödenti vermeyen üye, üyelikten çekilmiş sayılır.

Üçüncü Bölüm: Üyelikten Çıkarılma

Madde 7. Merkez onur kurulunun önerisi ve merkez yönetim kurulunun kararıyla, haklarında üyelikten çıkarılma kararı verilmiş olanların dernek üyeliği sona erer. Hakkında, üyelikten çıkarılma kararı verilen üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu durumdaki üyeler, genel kurula kadar geçecek sürede üyelik haklarından yararlanamazlar.

Dördüncü Bölüm: Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 8. Asıl üyeler; ödenti öderler, dernek çalışmalarında görev alabilirler. Seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Üyelikle ilgili her türlü ekonomik, sosyal, kültürel olanaklardan yararlanabilirler.

Fahrî üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Ödenti verebilirler ve dernek çalışmalarında görev alabilirler. Fahrî üyeler de asıl üyeler gibi derneğin sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından yararlanabilirler.

Üyeler dernek tüzüğüne ve yetkili kurullarca alınan kararlara uymak zorundadırlar.                                                                                                                                                                                                                              

DÖRDÜNCÜ: KISIM

Birinci Bölüm: Genel Kurul

Derneğin Merkez ve Şube Örgütü

Madde 9. Derneğin organları şunlardır:

a. Merkez Organları

(1)  Merkez genel kurulu

(2)  Merkez yönetim kurulu

(3)  Merkez denetleme kurulu

(4)  Merkez onur kurulu

b. Şube Organları

(1)  Şube genel kurulu

(2)  Şube yönetim kurulu

(3)  Şube denetleme kurulu

Merkez Organları

Madde 10. Merkez genel kurulu, dernek üyelerinden oluşur.

Dernek Merkez Genel Kurulunun Toplantı Zamanı, Yeri ve Çağrı Usulü

Madde 11. Müzik Eğitimcileri Derneği merkez genel kurulu derneğin en yetkili organıdır. Merkez yönetim kurulunun çağrısıyla üç yılda bir Haziran ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Merkez yönetim kurulu aksine bir karar almadıkça merkez genel kurulu toplantı yeri Ankara’dır.

Merkez genel kurulunun toplantı yeter sayısı dernek üyelerinin toplamının yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa en erken yedi gün, en geç altmış gün sonra yapılacak olan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı merkez yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim, denetim ve onur kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı veya yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından mülkî idare amirliğine iletilir.

Dernek Merkez Genel Kurulunun Açılışı ve Yönetimi

Madde 12. Merkez genel kurulu toplantısı genel başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Merkez genel kurulu bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki yazman tarafından yönetilir. Toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur

Dernek Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13. Dernek merkez genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Toplantı divanında görev alacak üyeleri seçmek;  

b. Gündeminde yer alan konuları görüşüp karara bağlamak;

c. Merkez yönetim, denetleme ve onur kurulu çalışma raporlarını görüşmek; bu raporların aklanması ya da aklanmamasına karar vermek;

d. Gerekli gördüğü komisyonları kurmak,

e. Dönemlik bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak,

f.  Gerektiğinde profesyonel yöneticilik ve çalışanların ücreti için karar almak;

g. Benzer amaçlı kuruluşlarla, federasyon kurulmasına veya kurulmuş olanlara katılmaya ya da bunlardan ayrılmaya karar vermek;

h. İllerde ve ilçelerde şube açılması için karar vermek;

ı. Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması konularında karar vermek;

i. Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak;

j. Genel merkez organlarında görev alacakları, federasyon üyeliği durumunda, derneği bu üst kuruluşlarda temsil edecek delegeleri seçmek;          

k. Gerektiğinde derneğin feshine, bir başka kuruluşa katılmasına; fesih halinde taşınır ve taşınmaz malların başka bir kuruluşa devrine karar vermek;

l. Yukarıdaki konulardan başka tüzüğün, Dernekler Kanunu’nun ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

m. Genel Kurul, “j” bendindeki seçimleri gizli oy, açık sayım yöntemiyle veya açık oylama yöntemiyle yapar Diğer bentlerde yazılı görev ve yetkilerle ilgili kararlar el kaldırmak suretiyle (işari oyla) yapılır.

İkinci Bölüm: Merkez Yönetim Kurulu

Madde 14. Merkez yönetim kurulu,  genel kurul tarafından seçilen onbir asıl, onbir yedek üyeden oluşur. Merkez yönetim kurulu, merkez genel kurul toplantısını izleyen ilk hafta içinde yaşça en büyük üyenin başkanlığında toplanarak kendi arasından bir genel başkan, bir genel sekreter, bir genel sayman seçer. Merkez yönetim kurulu derneğin amaçları doğrultusunda gerekli gördüğü sekreterlikleri oluşturarak diğer merkez yönetim kurulu üyelerini görevlendirebilir.

Merkez yönetim kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi koşuluyla dernek çalışmaları için gerek duyulan zamanlarda toplantıya çağrılabilir. Toplantılar en az üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla açılır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Merkez yönetim kurulu asıl üyeleri arasında çekilme veya başka nedenlerle eksilme olduğu durumlarda boş bulunan üyelikler için genel kurulda alınan oy sırasıyla yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15. Merkez yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek, gerekli durumlarda kendi üyeleri arasından derneği temsil etmek üzere görevlendirme yapmak;

b. Kendi arasında görev dağılımı yapmak,

genel kurul sonuçlarınımerkez yönetim kurulunun görev dağılımını ve varsa tüzük değişikliklerini genel kurulu izleyen otuz gün içinde Ankara Valiliğine bildirmek;

c. Yıllık çalışma programını hazırlamak, dernek çalışmalarının gerektirdiği

 zamanlarda en az üçte iki çoğunlukla toplanmak, yasalara, dernek mevzuatına ve genel işleyişe uygun olarak genel kurul kararlarını yerine getirmek, dernek çalışmalarını yürütmek; toplantıların gündemini görüşüp karara bağlamak;

ç. Merkez genel kurul gündemlerini hazırlamak ve merkez genel kurulunu toplantıya çağırmak;

d. Merkez genel kurul, merkez denetleme ve merkez onur kurullarının raporlarını görüşüp bu raporlar doğrultusunda gerekli kararları almak, çalışmaları uygulamaya koymak;

e. Üyelik başvurularını en geç 30 gün içinde karara bağlamak;

f. Açılacak şube kurucularına yetki vermek, şube açılamayan illerden veya ilçelerden gerekli görülen yerlerde temsilciler seçmek;

g. Taşınmaz mal alımı ve satımı konularında genel kuruldan yetki almak koşuluyla derneğin ihtiyacı için gerekli gördüğü satın alma, satma ve harcama işlerini kararlaştırmak, uygulamak;

h. Gerekli görülen durumlarda bilim kurulu, danışma kurulu, yayın kurulu, ödül ve yarışma seçici kurulları vb. kurulları, dernek çalışmalarının gerektirdiği çalışma ekiplerini oluşturmak;

ı. Dernek simgesini belirlemek, süreli ve süresiz yayın çıkarılmasına karar vermek

i. Danışman, uzman, avukat, personel çalıştırılmasına ve bunların ücretlerine karar vermek;

j. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, dönemlik bütçe tasarısını hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak;

k. Derneğin amaçlarına ve genel kurul kararlarına uygun olarak Derneğin ilgi duyduğu konulara ilişkin tutum ve yönelimini kararlaştırmak, bu alanlara ilişkin gerekli kararları almak ve uygulamak;

l. Genel kuruldan şube kuruluşu ile ilgili alacağı yetki doğrultusunda,şube ve temsilcilik başvurularını karara bağlamak.

m. Derneğin defter ve kayıtlarını tutmak, tutturmak; gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri kayıtlara geçirmek, korumak;

n.Şubelerden ve üyelerden onur kurulunda görüşülmek üzere gelen başvuruları onur kuruluna ulaştırmak

o.Dernek yayınlarını hazırlamak, bastırmak, dağıtmak, tüzükte ve çalışma

 programlarında belirlenen eğitimsel, sanatsal, sosyal, kültürel vb. etkinlikleri gerçekleştirmek; konulara ilişkin tutum ve yönelimini kararlaştırmak, bu alanlara ilişkin gerekli kararları almak ve uygulamak.

ö. İhtiyaç duyulan konularda; Tüzüğe uygun yönetmelikler düzenlemek.

p. Kanun, tüzük ve mevzuat gereğince kendisine düşen diğer görevleri yapmak; Kanun, tüzük ve mevzuat gereğince kendisine düşen diğer görevleri yapmak;

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 16. Genel başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a. Derneği temsil etmek;

b. Merkez yönetim kurulu toplantılarını yönetmek;

c. Merkez yönetim kurulu kararı gereğince yapılan harcamalarda ita amirliği yapmak veya bu konuda genel sekretere yetki vermek;

d. Genel merkezden giden her türlü yazıyı imzalamak veya bu konuda genel sekretere yetki vermek;

e. Kanun, tüzük, mevzuat ve gelenekler gereğince kendisine düşen diğer görevleri yapmak;

Genel başkanlık herhangi bir nedenle boşaldığında genel sekreter bu göreve vekâlet eder. Genel başkanlığın boşalma tarihinden itibaren 1 ay içinde yönetim kurulu kendi içinde yeni genel başkanı seçer.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 17. Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a. Gerektiğinde genel başkana vekâlet etmek;

b. Dernek genel merkezi’nin çalışmalarını düzenli olarak yürütmek;

c. Dernekteki tüm yazışmaları izlemek, örgüte gönderilecek genelgelerin esaslarını saptamak, yetki verildiğinde yazıları genel başkan adına imzalamak, saymanlık bölümü dışındaki yazıları paraf etmek, saymanlıkla ilgili yazıları saymanlıkla birlikte paraf etmek;

d. Genel saymanla işbirliği yapmak;

e. Genel başkan ve merkez yönetim kurulu tarafından, kanun, tüzük ve gelenekleruygun olarak verilen görev ve yetkilerin gereğini yapmak, mevzuat gereğince kendisine düşen diğer görevleri yerine getirmek; Genel sekreter, merkez yönetim kurulu ile genel başkana karşı sorumludur.

Genel Saymanın Görev ve Yetkileri

Madde 18. Genel saymanın görev ve yetkileri şunlardır:

a. Derneğin hesap işlerini yürütmek;

b. Saymanlık bölümüyle ilgili yazıları hazırlamak ve genel sekreterle birlikte paraf etmek

c. Merkez yönetim kurulunca kararlaştırılmış olan satın alma, satma ve harcama işlerini genel sekreterle birlikte yapmak;

d. Genel sekreterle işbirliği yapmak;

e. Genel başkan ve merkez yönetim kurulu tarafından kanun, tüzük ve geleneklere uygun olarak kendisine verilen görev ve yetkilerin gereğini yapmak; mevzuat gereğince kendisine düşen diğer görevleri yapmak;

Genel sayman genel başkana ve merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Üçüncü Bölüm: Merkez Denetleme Kurulu

Madde 19

a. Merkez denetleme kurulu, merkez genel kurulunca seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Merkez denetleme kurulu, göreve başladıktan sonra yapacağı ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir yazman seçer. Durumu,  merkez yönetim kuruluna bildirir.

Merkez Denetleme Kurulu, derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürülecek çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kez denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Merkez Denetleme Kurulu asıl üyelerinden her hangi bir nedenle eksilme olduğu takdirde bu eksiklik sırasıyla yedek üyeler arasından tamamlanır.

Merkez Denetleme Kurulu gerektiğinde dernek genel kurulunu toplantıya çağırır.

b.Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Dördüncü Bölüm: Merkez Onur Kurulu

Madde 20. Merkez onur kurulu, merkez genel kurulunca seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Göreve başladıktan sonraki ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir yazman seçer.

Merkez onur kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Yılda en az iki kez merkez yönetim kurulunca kendisine gönderilen soruşturma

hazırlık dosyalarını incelemek; inceleme, soruşturma konusu olan üyeden en geç 15 (onbeş)gün içinde cevaplandırması kaydıyla savunmasını istemek,

 b. (a) fıkrasında belirtilen üyeler hakkında takipsizlik kararı; uyarma, kınamacezalarından birini vermek veya üyelikten çıkarma konusunda merkez yönetim kuruluna öneride bulunmak.     

Merkez onur kurulunun vereceği uyarma ve kınama cezaları kesindir. Diğer cezalara ilgili üye veya merkez yönetim kurulu, genel kurul nezdinde itiraz edebilir. Genel kurulun kararı kesindir.

Haklarında kınama veya üyelikten çıkarma cezalarından biri verilen yöneticilerin, yönetim kurulu üyelikleri düşer. Yerine sırasıyla yedekteki üyeler alınır.

Madde 21. Merkez onur kurulunun çalışma biçimi:                                     

Merkez onur kurulu kendisine ulaşan dosyayı 30 (otuz)gün içinde inceleyerek ilgili üyeden savunma istemekle ve savunma geldikten sonra da 30 (otuz) gün içinde dosyayı karara bağlamakla yükümlüdür.

Beşinci Bölüm: Şubeler

Madde 22. Üye sayısının şube oluşturmaya ve oluşturulacak şubeyi devam ettirmeye yeterli olduğu görülen illerde ve ilçelerde MÜZED şubesi açılabilir. Şube organları şunlardır:

a. Genel kurul

b. Yönetim kurulu

c.  Denetim kurulu

Şube açma isteminde bulunan ve şube açılışı için üye sayısı yeterli olan illerde ve ilçelerde, üyeler kendi aralarından beş kişilik şube kurucu yönetim kurulu seçerler. Kurucu kurul, şube açma isteklerini belirtilen bir yazıyı genel başkanlığa gönderir.

            Merkez genel kurulunca merkez yönetim kuruluna şube açma yetkisi verildiği takdirde merkez yönetim kurulu, kendisine ulaşan şube açma başvurularını değerlendirir. Değerlendirme sonucunda şube kuruluşuyla ilgili yetki verilen geçici yönetim kurulu iki adet kuruluş bildirimini, şubenin açılacağı yerin mülkî amirine verir. Kuruluş bildirimine; ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi ve kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi eklenir. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

            Şube geçici yönetim kurulunun görevi, şubelerin normal genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulunun görevi devir almasına kadar devam eder. Şubeler genel merkeze bağlıdır.

Madde 23. Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı olan üyelerden oluşur. Şubelerin olağan genel kurul toplantıları, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlanır ve yeni şube yönetimlerince genel kurul sonuç bildiriminin birer örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirilir.Şube olağanüstü genel kurulları, şube yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Toplantıların tarihleri ve sonuçları, zamanında genel merkeze bildirilir. Şubelerin toplantı tarihleri merkez yönetim kurulunca da programa bağlanabilir. Şube genel kurullarının duyurusu, yönetimi, gündemi, işleyişi, görev ve yetkileri konularında merkez genel kurullarıyla ilgili tüzük hükümleri esas alınır.

Şubeler, dernek merkez genel kurulunda üyelerin katımıyla temsil edilirler; ayrıca şube bazında temsil edilmezler.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 24. Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca, gizli oyla seçilen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Kurul, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir şube sekreteri ve bir de sayman seçerek görev bölünüşü yapar.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. En az ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları karara bağlamak;

b. Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını, bulunduğu birimde gerçekleştirmeye çalışmak;

c. Şubenin satın alma, satma ve harcama kararlarını almak ve uygulamak;

d. Üyelerin dilek ve önerilerini genel merkeze bildirmek;

e. Genel merkezle işbirliği halinde çalışmak;

f. Genel merkezin vereceği görevleri yerine getirmek;

g. Disiplin suçu işleyen üye ile ilgili başvuru evrakını genel merkeze bildirmek;

h. Gerektiğinde merkez yönetim kurulunun görevlerini bulunduğu birimde yerine getirmek;

ı. Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği olarak, kendisine düşen diğer görevleri yerine getirmek;

Şube yönetim kurulu, şube genel kuruluna ve genel merkeze karşı sorumludur.     

Şube Denetleme Kurulu

Madde 25. Şube denetleme kurulu, şube genel kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Şube denetleme kurulu, Merkez denetleme kurulunun görevlerini şube çapında yapar, onun gibi çalışır.

Altıncı Bölüm: il ve İlçe Temsilcileri

Madde 26. Dernek şubesinin bulunmadığı il ve ilçe merkezlerinde genel merkezce il ve ilçe temsilcisi görevlendirilebilir. Temsilciler, uygun koşullar sağlamaya çalışarak bir temsilcilik bürosu açmayı hedefler. Temsilcilik adresi, temsilci tarafından o yerin mülkî amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilciler, bulundukları yerleşim biriminde derneği temsil eder. Derneğin kararlarını ve çalışmalarını üyelere ulaştırır. Üye ödentilerini, üyelerin görüş ve önerilerini alarak merkez yönetim kuruluna ulaştırır. Temsilciler, genel merkeze karşı sorumludur.

BEŞİNCİ KISIM: DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27. Müzik Eğitimcileri Derneği’nin gelirleri şunlardır:

a. Üye ödentileri [Ödenti miktarı aylık 7,50 TL (yıllık 90 TL)dir. Bu miktar genel kurul kararıyla değiştirilebilir.]. Üyeliğe giriş ödentisi miktarı da 30.00 TL’dir. Üyeliğe giriş ödentilerinin miktarına genel kurul karar verir.

b. Bağış ve yardımlar.

c. Dernek tarafından düzenlenen konser, kurs, balo, eğlence, yemek, çekiliş ve piyango vb. etkinliklerden elde edilen gelirler.

ç. Dernek tarafından çıkarılacak üretilecek ve sağlanacak yayın, kaset, plak, CD,müzik aleti vb. gelirleri.

d. Dernek mal varlığından elde edilen gelirler (kira, banka faizi vb.).

e. Dernek amacını gerçekleştirmek ve etkinliklerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması durumunda yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte borçlanma yapılamaz

Madde 28. Derneğin merkez ve şube örgütlerinin paraları, merkez yönetim kurulunca saptanacak bir ulusal devlet bankasına yatırılır. Ancak genel merkez ve şube saymanlıklarından yönetim kurullarının belirleyeceği kadar nakit para bulunabilir. Harcamalar yönetim kurulu kararıyla ve saymanın yanı sıra en az bir yönetim kurulu üyesinin imzasıyla yapılır.

ALTINCI: KISIM

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 29. Müzik Eğitimcileri Derneği Genel Merkezi aşağıdaki defterleri tutar:

a. Karar defteri

b. Üye kayıt defteri

c. Evrak kayıt defteri

d. Demirbaş defteri

e. İşletme hesabı defteri

f. Alındı belgesi kayıt defteri

Yukarıda belirtilen defterlerin İl Dernekler Biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 30. Şubelerde tutulacak defterler şunlardır:

a. Karar defteri

b. Üye kayıt defteri

c. Evrak kayıt defteri

d. Demirbaş defteri

e. İşletme hesabı defteri

f. Alındı belgesi kayıt defteri

Yukarıda belirtilen defterlerin İl Dernekler Biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

YEDİNCİ: KISIM

DERNEĞİN FESHİ

Madde 31. Derneğin feshine, merkez genel kurulu karar verebilir. Fesih kararı verilebilmesi için tüzüğe göre dernek genel kuruluna katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa usulüne göre genel kurul yeniden toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine genel kurula katılan üye sayısı merkez yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmamak kaydıyla toplanır ve fesih konusu görüşülebilir. Kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınabilir.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde, mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 32. Derneğin feshi halinde taşınır ve taşınmaz mal varlığının nereye ve nasıl devredileceği konusu feshe karar veren genel kurulca kararlaştırılır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33. Genel kurul, dernek tüzüğünde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Madde 34. Tüzük değişikliği, onandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

            Madde 35. Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Anayasa, Dernekler Yasası, Medenî Yasa, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket edilir.

SEKİZİNCİ: KISIM

DERNEĞİN KURUCULARI VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Madde 36.

Refik Saydam

Hilâl Arslan

Hayati Altınöz  

Abidin Belge

Canan Temel

Nilüfer Tatman

Melek Ulupınar

Erdinç Özcan

Zekiye Arısoy

Şenay Ildız

Duran Er

Süreyya Atilla

Fatma Gökbender

Sait Aksu

Mehmet Tevfik Tayyip  Kavut

Yavuz Selim Sarıcı

Nuran Karayel

Ömer Faruk Yurtoğlu

Madde 37. Geçici yönetim kurulu aşağıdadır:

Genel Başkan  : Refik Saydam

Genel Sekreter : Hayati Altınöz

Genel Sayman : Nilüfer Tatman

Üye                 : Abidin Belge

Üye                 : Hilâl Arslan

Üye                 : Sait Aksu

Üye                 : Ömer Faruk Yurtoğlu

DOKUZUNCU: KISIM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1. Derneğin ilk genel kurulu, kuruluşunu izleyen ilk altı ay içinde yapılır.

28. 08. 2021 GÜNÜ YAPILAN 10. OLAĞAN GENEL KURULUNDA SEÇİLEN MÜZED MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI                         GÖREVİ

Refik SAYDAM                     (Genel Başkan)

Uğur ALPAGUT                   (Genel Sekreter)

Ayşen PEHLİVAN                (Genel Sayman)

Yavuz DURAK                      (Müzik ve Bilişim Teknolojileri Sekreteri)

Oya AKYILDIZ                    (Genel Sekreter Yardımcısı)

Ferit BATTAL                       (Genel Sekreter Yardımcısı)

Fisun KUTLU                      (Orkestra ve Oda Müziği Toplulukları Sekreteri)

Hamdi TATLISU                   (Orkestra ve Oda Müziği Toplulukları Sekreteri)

Gizem Berrak TAŞ GÜZELOĞLU  (Ses Eğitimi ve Toplulukları Sekreteri)

Mehmet KAYGISIZ              (Müzik Atölyeleri Sekreteri)  

Mert ERGÜL                        (Müzik Eğitimi Kurumlarıyla İlişkiler Sekreteri)

MÜZED’İ YAŞATMAK VE ETKİLİ KILMAK İÇİN ÖDENTİ BORCUMUZU KAPATALIM

20.01.2015

Sevgili Üyemiz,

Çağdaş ve uygar insan, örgütlü insandır. Demokratik bir toplum yapısı içinde yurttaşlar, üyesi oldukları kitle örgütleri aracılığıyla haklarını koruyup geliştirebilir; sürecin işleyişi üzerinde etkili bir baskı gücü oluşturabilir. Bu temel gereklilik doğrultusunda Müzik Eğitimcileri Derneğine üye olarak mesleğinize, müzik eğitimine, demokratik haklarınıza sahip çıktığınız için sizi kutluyoruz.

Örgütlü olmanın en doğal gereklerinden biri örgütüne sahip çıkmak; ona güç vermek, ödentisini zamanında, düzenli ödemektir. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüzüğünde* belirtilen amaçları doğrultusunda yaşamını ve etkinliklerini sürdürebilmesi, siz sayın üyelerimizin yıllık ödentilerini düzenli ödemesi ile olanaklıdır. Üyelerimizin bir bölümü genel olarak aksatmadan üyelik ödentilerini ödemektedir. Sorumlu ve örnek tutumları için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak üyelerimizin çok önemli bir bölümünün (inanıyoruz ki iletişim eksiklikleri sonucu) ödentilerinin ulaşmaması nedeniyle şu anda derneğimizin zorunlu giderlerinin ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Tümünü okuyun…